HR services – HR Scan

M/V*

Naam*

Bedrijf

E-mail*

Telefoonnummer


Introductie

Welke uitdagingen spelen er op het personeelsgebied?

Is er een cao van toepassing? Zo ja, welke?

Hoeveel werknemers heeft u in dienst?


Algemeen

Heeft de organisatie een eigen P&O afdeling en/of worden de P&O zaken afgehandeld door een werknemer met een P&O achtergrond/-opleiding?*

Is er een éénduidig personeelsbeleid geformuleerd?*

Maakt u gebruik van gestandaardiseerde HRM documenten, bijvoorbeeld: beoordelings- en functioneringsformulieren, functieprofielen, ziekteverzuimprotocol?*

Is er een personeelshandboek en/of arbeidsvoorwaardenregelement waarin de aanvullende arbeidsvoorwaarden worden beschreven?*

Worden de arbeidscontracten jaarlijks aangepast aan nieuwe wetgeving?*

Bent u bekend met uw mogelijkheden op het gebied van premiekortingen en afdrachtverminderingen ten aanzien van aan te nemen personeel en huidig personeel en/of met subsidies (ESF subsidie, gemeentelijke subsidie)? *

Bent u bekend met de risico’s van flexibele arbeid (uitzendkrachten, ZZPers, vrijwilligers, oproepkrachten etc.) en heeft u deze afgedekt?*


Werven & Aannemen

Bent u tevreden over de kwaliteit van de aangenomen werknemers?*

Bent u tevreden over hoeveel tijd werving & selectie momenteel kost?*

Sluit het werving- en selectiebeleid aan bij de personeelsbehoefte en personeelsplanning ? (kijkt u naar de bedrijfsdoelstellingen in de toekomst en past u de w&s hierop aan)*

Wordt er bij grensoverschrijdende werving & selectie rekening gehouden met internationale (fiscale) regels?*

Worden referenties nagetrokken van de aan te nemen kandidaat?*

Is er een inwerkprogramma voor nieuwe werknemers?*


Belonen & Vergoeden

Heeft u per functie een functieprofielen en/of een rolbeschrijving?*

Worden medewerkers beloond op basis van meetbare doelstellingen (KPI's, targets, performance gerelateerde doelstellingen)?*

Heeft u inzicht in het arbeidsvoorwaardenpakket van de concurrenten binnen uw branche (middels een benchmark)?*

Is de bonusstructuur en/of provisieregeling schriftelijk vastgelegd, indien aanwezig?*

Bent u op de hoogte van de werkkostenregeling en de gevolgen op het arbeidsvoorwaardenbeleid?*

Beschikt u over een (contractuele) procedure om (periodiek) te controleren of de werknemers van uw opdrachtnemers voldoende loon voldaan krijgen? (ketenaansprakelijkheid en inlenersbeloning)*


Beoordelen & Functioneren

Is er een functionerings- en beoordelingscyclus opgesteld voor de organisatie?*

Werkt u ook volgens bovengenoemde functionerings- en beoordelingscyclus en vindt u deze cyclus doeltreffend voor de organisatie?*

Is het management betrokken in het beoordelen van de werknemers?*

Voert u periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit?*

Bent u tevreden over de motivatie van uw werknemers?*

Functioneren alle werknemers naar tevredenheid?*


Training & Ontwikkeling

Stelt u uw werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn/haar functie? (Scholingsplicht)*

Inventariseert u ook proactief en tijdig naar de opleidingsbehoefte bij uw werknemers?*

Monitort u de verplichte scholing van uw werknemers, om te voorkomen dat de licenties en/of cursussen vervallen?*

Is het resultaat van het opleidingsbeleid meetbaar / inzichtelijk?*

Heeft iedere werknemer een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opgesteld en wordt deze besproken tijdens de beoordelings-en functioneringsgesprekken? *

Ontwikkelen uw werknemers zich naar uw tevredenheid?*


Medezeggenschap & Samenwerken

Is er een vorm van een overlegstructuur aanwezig binnen uw organisatie? Denk aan een werkoverleg, vaktechnisch overleg of wekelijkse bijeenkomsten.

Wordt er op jaarlijkse basis geinformeerd bij het personeel of er behoefte is aan een Personeelsvertegenwoordiging (PVT)?*

Heeft u voldaan aan de wettelijke verplichting om een OR in te stellen?*

Heeft u een verzoek ingediend bij de SER om vrijwaring te krijgen van het instellen van een OR?*


Veiligheid & Gezondheid

Is er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld? *

Is er een Plan van Aanpak opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken (een veiligheidsbeleid)?*

Is er een preventiemedewerker aangesteld? (bij max 25 medewerkers mag de directeur de preventiemedewerker zijn)*

Is er een bedrijfshulpverlener aangesteld?*

Worden er sancties opgelegd door de werkgever bij niet correct naleven van het gezondheidsbeleid (bv niet correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen), en wordt dit vastgelegd in het personeelsdossier?*

Bent u aangesloten bij een arbo dienst of arbo deskundige? Zo ja, welke? Wat voor contract heeft u (basis of full service)?*


Verzuim & Reintegratie

Heeft de organisatie een verzuimbeleid/protocol?*

Registreert u alle ziektedagen van uw werknemers?*

Is uw verzuim lager dan het landelijk gemiddelde (ca. 3,8%)?*

Wordt er bij frequent verzuim ook frequent verzuimgesprekken gevoerd?*

Is de organisatie bekend met de doorlooptijd en acties binnen de Wet Verbetering Poortwachter?*

Bent u zich bewust van de risico's die u loopt bij het in dienst houden van (deels) arbeidsongeschikt personeel (denk aan de no-risk polis en een nieuwe loondoorbetalingsplicht van 104 weken?)*

Heeft u de afgelopen 2 jaar onderzocht of WGA eigenrisicodragerschap voordelig is?*


Ontslag & Pensionering

Heeft u kennis van het wetsvoorstel doorwerken na de AOW- gerechtigde leeftijd en de gevolgen voor u als werkgever?*

Heeft u onderzocht of u onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt?*

Heeft u zich voorbereid op de overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 1 juli 2018 waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers (indien nodig) de gelegenheid hebben om hun contracten, werkwijze en processen aan de Wet DBA aan te passen (afschaffing VAR)?*

Is er voldoende arbeidsrechtelijke kennis omtrent ontslag en/of pensionering aanwezig binnen uw bedrijf?*

Bent u tevreden over uw uitstroompercentage?*

Worden er exitgesprekken gehouden bij einde arbeidsovereenkomst?*(* = deze velden zijn verplicht)