Redovisning av moms under Corona-krisen

Redovisning av moms under Corona-krisen

fre 01 maj 2020

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för hur Corona-krisen påverkar tillämpningen av reglerna som styr valet av redovisnings-metod samt redovisningsperioderna för moms.

I den rådande krisen kan det finnas skäl att se över vilken redovisningsmetod och vilken redovisningsperiod för moms som företaget har. Det är inte säkert att någon förändring behöver göras men i vissa fall kan det finnas skäl att byta redovisningsmetod och /eller redovisningsperiod. 

Nedan gör vi en sammanfattande redogörelse för reglerna och vad Skatteverkets nya ställningstagande innebär.

BYTE AV REDOVISNINGSMETOD OCH KRAVEN FÖR DETTA

Det finns som utgångspunkt två redovisningsmetoder för moms, faktureringsmetoden och bokslutsmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att utgående- och ingående moms ska redovisas enligt god redovisningssed. Det betyder, som utgångspunkt, att utgående – och ingående moms ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturor ställs ut respektive tas emot. Konsekvensen av detta är bl a att en säljare som ställt ut en faktura ska redovisa utgående moms även om säljaren inte fått betalt, vilket påfrestar likviditeten och således kan vara särskilt besvärligt i dessa Corona-tider.

Fördelen med bokslutsmetoden är att den utgående- och ingående momsen redovisas den redovisningsperiod under vilken betalning tas emot respektive betalning görs. Den utgående momsen och ingående momsen på fordringar och skulder som är obetalda vid beskattningsårets utgång ska dock redovisas för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret.

Företag som redovisar moms enligt faktureringsmetoden och vill byta till bokslutsmetoden måste ansöka om detta hos Skatteverket. 

Skatteverket får bevilja en sådan ansökan endast om det finns ”särskilda skäl” och under förutsättning att företagets sammanlagda årliga omsättning här i landet uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Skatteverket anser att den rådande situationen under Coronakrisen är en sådan extraordinär omständighet att ”särskilda skäl” föreligger och att byte till bokslutsmetoden därför kan accepteras. Det förutsätter dock alltjämt att företagets sammanlagda årliga omsättning i Sverige beräknas uppgå till högst 3 miljoner kronor.

Vid byte under löpande räkenskapsår är det viktigt att den skattskyldiga ser till att utgående och ingående skatt inte blir dubbelredovisad eller oredovisad.

BYTE AV REDOVISNINGSPERIOD OCH KRAVEN FÖR DETTA

Företagare som redovisar moms kan ha redovisningsperioderna kalendermånad, kalenderkvartal eller ett beskattningsår. 

Vilken redovisningsperiod som ska tillämpas avgörs utifrån företagets beskattningsunderlag för mervärdesskatt (exklusive unionsinterna förvärv och import) under beskattningsåret enligt följande:

  • Företag vars beskattningsunderlag beräknas överstiga 40 miljoner kronor för beskattningsåret ska ha redovisningsperioden en kalendermånad. 
  • Företag vars beskattningsunderlag beräknas uppgå till högst
    40 miljoner kronor för beskattningsåret ska ha redovisningsperioden ett kalenderkvartal. 
  • Företag vars beskattningsunderlag beräknas uppgå till högst 1 miljon kronor för beskattningsåret ska ha redovisningsperioden ett beskattningsår. 

Byte till en kortare redovisningsperiod

Ett företag kan alltid begära att få en kortare redovisningsperiod än den period som företaget har rätt till enligt ovan. För vissa företag kan det vara en fördel att förkorta redovisningsperioden, t ex för den som uteslutande har moms att få tillbaka. 

Byte till en längre redovisningsperiod

Det är redan så att Corona-krisen medfört minskad försäljning för en del företag. Om den minskade försäljningen innebär att beskattnings-underlaget för beskattningsåret minskar, finns förutsättningar för att välja en längre redovisningsperiod. Exempelvis kan ett företag byta till redovisningsperioden ett beskattningsår om beskattningsunderlaget beräknas minska så mycket att det kommer att uppgå till högst 1 miljon kronor.

Vid ändring till redovisningsperioden ett kalenderkvartal ska den nya redovisningsperioden börja gälla efter utgången av det kalenderkvartal då den deklarationsskyldiga underrättade Skatteverket om ändringen.

Vid ändring till redovisningsperioden ett beskattningsår ska den nya redovisningsperioden börja gälla från ingången eller efter utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldiga underrättade Skatteverket om ändringen.

På grund av den rådande situationen tillåter Skatteverket att en ändring av redovisningsperiod till beskattningsår som görs nu får gälla från ingången av 2020, även för det företag som redan har lämnat eller fått moms-deklarationer som avser kortare redovisningsperioder. I samband med en ändring till redovisningsperioden beskattningsår är det viktigt att tänka på att ändringen inte får leda till att det uppstår överlappande redovisnings-perioder.

Vad gäller för företag som har bytt till en kortare redovisningsperiod, men nu vill ha en längre redovisningsperiod?

Företag som begärt en kortare redovisningsperiod ska i normalfallet tillämpa denna period i minst 24 på varandra följande kalendermånader, om inte ”särskilda skäl” talar emot det.

Skatteverket anser att den rådande situationen under Coronakrisen utgör ”särskilda skäl” som innebär att man kan bortse från tidskravet. En deklarationsskyldig som utifrån beräknat beskattningsunderlag har rätt att tillämpa en längre redovisningsperiod ska alltså få ändra till den redovisningsperioden. 

I samband med en ändring till en längre redovisningsperiod är det viktigt att tänka på att ändringen inte får leda till att det uppstår överlappande redovisningsperioder.

Använd förslagsvis blanketten ”Ändringsanmälan” (SKV 4639) vid justeringar av redovisningsmetod och/eller redovisningsperiod.

Det har tidigare varit svårt att byta redovisningsmetod eller byta från en kortare redovisningsperiod till en längre. Detta förändras nu i viss mån genom Skatteverkets nya synsätt. Mot bakgrund av detta och den rådande krisen kan det därför vara klokt att se över de val som tidigare gjorts och byta redovisningsmetod och /eller redovisningsperiod om det är fördelaktigt för företaget. 

Vill du diskutera vad som är bäst för ditt företag i rådande situation och med tanke på framtiden är du välkommen att kontakta oss.

Mazars momsgrupp

Publicerad i Mazars Nyhetsbrev April/Maj 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *