Kundförluster, ackord och avdrag för tidigare års underskott

Kundförluster, ackord och avdrag för tidigare års underskott

ons 01 jul 2020

Vi har i en tidigare artikel redogjort för en säljarens möjlighet att få tillbaka momsen vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand. Vid dessa situationer finns det även inkomstskatterättsliga frågor som kan uppstå. Nedan redogör vi kort för vad man bör vara uppmärksam på när det gäller kundförluster, ackord och avdrag för tidigare års underskott.

KUNDFÖRLUSTER 

En kundförlust föreligger när betalning helt eller delvis uteblir trots att köparen är skyldig att betala det avtalade priset. I bokföringen kan man dela in kundförluster i tre kategorier – osäkra, befarade och konstaterade. Om man vet att en kund har fått likviditetsproblem kan fordran bedömas som osäker. Befarar man däremot att kunden inte kommer att kunna betala, blir fordran en befarad kundförlust. En kundförlust är konstaterad först när det är sannolikt att kunden inte kommer att betala, till exempel när kunden är försatt i konkurs eller när säljaren gjort reella indrivningsförsök.  

Även om man ur ett redovisningsperspektiv kan skriva ner en fordran, är det inte säkert att fordran är skattemässigt avdragsgill. I skattelagstiftningen saknas särskilda bestämmelser om värdering av kundfordringar och en nedskrivning av kundfordringar är därför som utgångspunkt avdragsgill under förutsättning att redovisningen är förenligt med god redovisningssed. Utifrån praxis har man dock varit restriktiv vad gäller avdragsrätten för kundförluster.  

Ur ett beskattningsperspektiv är det den som yrkar avdrag som har bevisbördan när det gäller nedskrivningsbehovet. Tecken på att det kan föreligga ett nedskrivningsbehov är, förutom fordringens ålder i förhållande till normal kredittid, att den trots flera krav inte har reglerats. I regel krävs det aktiva åtgärder, såsom betalningspåminnelser och inkassokrav, för att kunna påvisa ett faktiskt nedskrivningsbehov. Behovet prövas genom en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.  

En kollektiv värdering och nedskrivning av kundfordringar är i skattehänseende enbart godtagbar under förutsättning att redovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Huvudregeln är att en individuell värdering ska göras av varje kundfordring för sig. I vissa särskilda fall kan en kollektiv värdering tillåtas. Typiskt sett är det fallet när kundfordringarna består av ett stort antal fordringar som var för sig uppgår till mindre belopp, t.ex. vid postorderhandel. Vid en kollektiv värdering måste företaget på ett konsekvent sätt använda sig av en beräkningsmetod som kan förväntas ge ungefär samma värden som en individuell värdering. Det måste finnas ett tillförlitligt underlag som visar att den tillämpade metoden kan antas ge ett godtagbart resultat. 

För tvistiga kundfordringar måste en bedömning av tvistens utgång göras. Företaget måste kunna påvisa att det föreligger en verklig tvist om betalningen och dess storlek. En omständighet som kan peka på detta är att det finns en dom från en allmän domstol eller skiljedom från skiljenämnd eller dylikt. Bevisningen kan även grunda sig på en uppgörelse mellan parterna där det framgår hur stor del av kundfordringen som eftergivits t.ex. genom avtal eller kreditfaktura. Nedskrivningsbehovet kan också göras sannolikt genom andra handlingar, t.ex. skriftväxling mellan parterna. 

Avdragsrätt medges alltid vid en konstaterad kundförlust, till exempel vid konkurs eller ackord.  

ACKORD

En ackordsvinst, dvs. en vinst som ackordsgäldenären gör genom att skulder till fordringsägarna definitivt faller bort, är skattefri under förutsättning att den som erhållit ackordet är på obestånd. Med obestånd avses att gäldenären inte kan betala sina skulder och att detta inte endast är tillfälligt.  

AVDRAG FÖR TIDIGARE ÅRS UNDERSKOTT 

Huvudregeln är att ett underskott av näringsverksamhet rullas framåt och dras av nästföljande beskattningsår. Om ett företag försätts i konkurs, får ackord eller skuldsanering finns det dock begränsningar i avdragsrätten för tidigare års underskott.  

Vid en konkurs går rätten till tidigare års underskott helt förlorad. En skattskyldig som är eller har varit i konkurs får således inte dra av underskott som uppkommit före konkursåret. Ett underskott som uppkommer under beskattningsåret fram till konkursutbrottet omfattas dock inte av avdragsbegränsningen.  

Även när skulder faller bort genom ackord begränsas rätten till avdrag för underskott. En skattskyldig som får ackord utan att försättas i konkurs, ska minska sitt avdrag för underskott med ett belopp som motsvarar summan av de skulder som fallit bort genom ackordet. Det är ackordårets inrullade underskott som ska justeras.  

Artikel av Lisa Dahl, skattejurist Mazars i Göteborg.

Frågor gällande den skattemässiga hanteringen av kundförluster, ackord och liknande har dessvärre fått en ökad aktualitet med hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som Coronapandemin medfört. Du är alltid välkommen att ta kontakt med våra revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare för rådgivning i dessa och liknande frågor.  

Per Kristerson, skattejurist Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Juni/Juli 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *