Ingen moms på ersättningar för styrelseuppdrag

Ingen moms på ersättningar för styrelseuppdrag

tis 03 nov 2020

Den 9 oktober 2020 publicerade Skatteverket ett ställningstagande om hur styrelsearvoden ska behandlas i momsmässigt. I ställningstagandet redogör Skatteverket för om en styrelseledamot kan betraktas som en sådan beskattningsbar person som kan bli skattskyldig för moms när tjänster tillhandahålls mot ersättning.

Moms ska som utgångspunkt betalas när en vara eller tjänst omsätts inom landet av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. Att utföra ett styrelseuppdrag mot arvode utgör en skattepliktig tjänsteomsättning. Frågan är dock om styrelseledamoten agerar som beskattningsbar person vid utförandet av ett sådant uppdrag. 

Beskattningsbar person är den som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av verksamhetens syfte och resultat. Båda dessa rekvisit, d.v.s. såväl självständigt som ekonomisk verksamhet, behöver vara uppfyllda för att en person ska räknas som beskattningsbar person vid bedömningen av eventuell skattskyldighet. 

Skatteverket uttalar i ställningstagandet att en styrelseledamot som under minst ett år utför ett styrelseuppdrag mot ersättning bedriver en ekonomisk verksamhet. Styrelseuppdrag där ingen ersättning utgår utgör däremot inte ekonomisk verksamhet. 

Beträffande rekvisitet ”självständigt” får den som bedriver verksamheten varken vara bunden av ett rättsligt band som skapar ett anställningsförhållande eller befinna sig i en underordnad ställning i förhållande till uppdragsgivaren. Enligt Skatteverket grundas ett styrelseuppdrag inte på sådana rättsliga band som skapar ett anställningsförhållande, trots att ledamoten i vissa fall kan vara anställd av bolaget som exempelvis verkställande direktör. 

Skatteverket hänvisar till EU-domstolens avgörande i målet C-420/18 IO och uttalar att den som uppfyller följande villkor inte ska anses ha en underordnad ställning:  

  • Personen bedriver verksamheten i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar. 
  • Personen står själv den ekonomiska risken för verksamheten. 

Enligt Skatteverket kan en styrelseledamot inte ensam utöva de befogenheter som tilldelats styrelsen, d.v.s. svara för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter (även om det förvisso går att delegera vissa uppgifter till en enskild ledamot). En styrelseledamot agerar därmed inte i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar vid utförandet av styrelseuppdraget. Styrelsemedlemmen befinner sig i en underordnad ställning och denne kan därför inte ses som en beskattningsbar person vid utförandet av uppdraget. Det arvode som utgår för styrelseuppdraget medför således inte skattskyldighet för moms. 

Artikel av Åse Frennberg, skattejurist Mazars i Helsingborg.

Frågan hur man ska se på fakturering av styrelsearvode har debatterats flitigt under de senaste åren utifrån ett inkomstskatteperspektiv, närmare bestämt om det går att fakturera ersättning från eget bolag eller om styrelseledamoten ska beskattas i inkomstslaget tjänst för sådana inkomster. 

Efter rättsfallen HFD 2017 ref 41 och HFD 2019 not 31 står det tämligen klart att det föreligger en presumtion för att beskattning ska ske i inkomstslaget tjänst på grund av styrelseuppdragets personliga karaktär. Den allmänna rättsuppfattningen har dock fram till 2017 års avgörande varit att sådana arvoden går att fakturera via eget bolag. Detta har föranlett Skatteverket att i lämna särskild tillämpningsinformation i rättsfallskommentaren till HFD 2017 ref 41 med innebörden att avtal som ingåtts före den 20 juni 2017 har tillåtits fortlöpa som längst till nästkommande årsstämma, såvida denna hållits senast under 2018. Därefter har de skattskyldiga förväntats rätta in sig i ledet och följa den nya rättspraxisen. 

Hur man momsmässigt ser på ett styrelseuppdrag är i grunden frikopplat från klassificeringen för inkomstskatteändamål, eftersom tillämpliga bestämmelser bygger på definitioner och praxis från EU-domstolen som är oberoende av medlemsstaternas nationella rätt. Vi konstaterar inte desto mindre att Skatteverkets ställningstagande medför en likartad hantering mellan inkomstskatt och moms, där ersättning som inkomstskattemässigt ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos ledamoten inte heller ska faktureras med moms.  

Skatteverkets ställningstagande innehåller dessvärre inga tillämpningsföreskrifter, vilket gör det svårt att bedöma riskerna när moms tagits ut på styrelsearvoden historiskt. Det handlar nämligen inte om någon ny lagstiftning utan om en tolkning av befintliga bestämmelser. Skatteverket har som nämnts ovan officiellt accepterat att styrelsearvoden i avtal som ingåtts före den 20 juni 2017 får faktureras, men i dessa uttalanden framgår inget om att mottagaren av sådana fakturor har rätt till avdrag för de däri debiterade momsbeloppen. Det kan därför inte uteslutas att Skatteverket kan neka avdrag med hänvisning till att det varit frågan om feldebiterad moms, även i tiden före den 9 oktober 2020 när det nu aktuella ställningstagandet publicerades. Bolag som gjort avdrag för ingående moms hänförligt till styrelsearvoden har därför all anledning att se över sina avdrag och överväga om några rättelser behöver vidtas. Det nya synsättet kan förstås också påverka bolag som bedömt sig ha avdragsrätt för ingående moms till följd av att bolaget fortlöpande fakturerat skattepliktiga konsulttjänster. 

Under vissa särskilda förutsättningar har den tidigare nämnda presumtionen kunnat brytas, vilket trots allt gjort det möjligt att fakturera styrelsearvoden. Det är oklart om Skatteverket anser att sådana presumtionsbrytande omständigheter medför att styrelseledamoten agerar som beskattningsbar person. Det hade varit önskvärt med ett förtydligande i vilka fall Skatteverket godtar fakturering av styrelsearvode, om det nu finns situationer där så är fallet. 

Vi noterar slutligen att ställningstagandet är skrivet utifrån perspektivet att bolagsstyrelsen består av flera ledamöter, vilket inte alltid är fallet. Det är oklart hur en ensam styrelsemedlem ska se på sin roll i momshänseende med tanke på att ansvaret och den ekonomiska risken i ett sådant fall självklart är mer individuell än när det rör sig om ett ansvar som delas av flertalet ledamöter. 

Om du har frågor om den skattemässiga hanteringen av styrelsearvoden eller annat är du varmt välkommen att kontakta oss! 

Skatteverkets ställningstagande 2020-10-09, dnr 8-512039 ”Beskattningsbar person- uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag”  

Johan Östholm, skattejurist och momsspecialist Mazars i Helsingborg.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Okt/Nov 2020.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *