Förlängning av tidigare beslutade stödåtgärder

Förlängning av tidigare beslutade stödåtgärder

tis 10 nov 2020

Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19, och de restriktioner detta medför, lämnade regeringen den 9 november förslag om att förlänga många av de tidigare beslutade stödåtgärderna för svenska företag.

Korttidsarbete

De förstärkta reglerna om korttidsarbete föreslås förlängas genom två olika åtgärder. Dels så skjuts karenstiden upp, dels så förlängs de förhöjda nivåerna.  

Enligt nu gällande regler kan stöd beviljas under sex månader med möjlighet till en förlängning med tre månader, därefter inträder en karenstid på 24 månader innan ny permittering kan medges. Förslaget innebär att tidsgränsen för när karenstiden inträder tillfälligt tas bort fram till den 30 juni 2021, vilket innebär att korttidspermittering som beviljats under 2020 kan förlängas med upp till sju månader eller som längt till den 30 juni 2021. Förändringen behöver lagrådsgranskas och ikraftträdandet beräknas därför till den 15 februari 2021. Reglerna föreslås dock att tillämpas redan från den 1 december 2020.

Som en ytterligare åtgärd föreslår regeringen att den förstärkta subventionsgraden på 75 procent behålls till och med mars 2021 och därefter sänks till 50 procent.

Arbetsgivare kommer även att ha möjlighet att ta tillvara möjligheten till kompetensutveckling under den arbetsbefriade delen. Den 1 januari 2021 träder ändringar i lagen om stöd vid korttidsarbete i kraft som gör det möjligt för arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser att också får stöd för dem.

Omställningsstöd

Regeringen har i två olika omgångar beslutat om omställningsstöd; för perioden mars-april 2020 och därefter för perioderna maj respektive juni-juli 2020. Nu föreslås omställningsstödet förlängas ytterligare och förslaget innebär att stöd också ska kunna beviljas för perioden augusti-oktober 2020. För att ett företag ska kunna ansökan om stödet måste omsättningen under augusti-oktober ha minskat med minst 50 procent jämfört med samma period för 2019. Stödet ska kunna ges med max 30 miljoner kronor per företag. Innan stödet kan träda ikraft måste det godkännas av EU-kommissionen.

Omsättningsstöd

Tidigare i höstas beslutade regeringen om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare där företagare som har fått stora omsättningstapp kan ansöka om att få ersättning med 75 procent av omsättningstappet med en övre gräns på max 120 000 kronor. Detta stöd innefattande minskning av omsättning under mars-juli 2020. Med anledning av pandemins fortsatta spridning förlänger nu regeringen stödet med ytterligare tre månader, dvs. till att även gälla omsättningsminskning under augusti-oktober 2020.

För att ha rätt till stöd för augusti-oktober krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med samma period för 2019. För att kunna erhålla stöd måste även den enskilde näringsidkaren, liksom tidigare, haft en omsättning på minst 200 000 kr under 2019.

Om kraven för omställningsstödet är uppfyllt kan den enskilde näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller med max 72 000 kr per företag.

Det redan beslutade omsättningsstödet är uppdelat i tre perioder (mars-april, maj och juni-juli) och går att söka hos Länsstyrelsen mellan den 10 november 2020 och den 31 januari 2021.

En ny ansökningsomgång kommer att öppna för den nya perioden (augusti-oktober) vid ett senare tillfälle.  

Anstånd med skatteinbetalning

Enligt ett tidigare beslut från regeringen kan företag som fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av Coronaviruset ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anstånd medges med upp till tre månaders skatteinbetalningar och gäller under längst 12 månader. Nu föreslår regeringen att företag ska kunna ansöka om att förlänga anståndstiden med ytterligare 12 månader. Den nya anståndstiden ska börja gälla från den dag då nuvarande anstånd löper ut.  En förlängning ska inte beviljas om särskilda skäl föreligger, exempelvis om det finns obetalda skatteskulder.

Vilande företag

Den tillfälligt ändrade regeln om att enskilda företag som läggs vilande vid arbetslöshet under 2020 undantas från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år, förlängs nu till att även omfatta företag som läggs vilande under 2021.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *