Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

tis 17 nov 2020

I budgetpropositionen för 2021 lämnade regeringen förslag om att utvidga de regler som idag finns kring skattelättnader för utländska arbetstagare som bedöms som ”expert”, ”forskare” eller ”annan nyckelperson” och som tillfälligt kommer till Sverige för att arbeta.

Särskilt kvalificerade arbetsuppgifter

Utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller månadslön över en viss nivå kan få skattelättnad på sina svenska tjänsteinkomster om vissa krav är uppfyllda. Skattelättnaden innebär att endast 75 procent av inkomsterna beskattas i Sverige och att vissa ersättningar, t ex ersättning för flytt till och från Sverige och för två hemresor per år, blir helt skattefria. För att kunna få skattelättnad måste den anställde vara expert, forskare eller annan nyckelperson. Skattelättnad kan även ges till arbetstagare som har en månatlig bruttoersättning som överstiger två prisbasbelopp (ett prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kr). Det måste finnas ett beslut från forskarskattenämnden för att Skatteverket ska tillämpa skattelättnad vid beskattningen. Vidare krävs att den anställde inte är svensk medborgare samt att den anställde inte varit bosatt eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem föregående kalenderåren. Arbetstagaren måste i sin tur vara hemmahörande i Sverige eller vara ett utländskt bolag med fast driftställe i Sverige.  En ansökan om skattelättnad måste ha kommit in till Skatteforskarnämnaden inom tre månader från det att arbetet i Sverige påbörjades. Ett beslut gäller idag under de tre första åren av vistelsen i Sverige.

Stärka Sveriges konkurrenskraft

För att stärka Sveriges konkurrenskraft när det gäller att attrahera kompetent arbetskraft från utlandet föreslår finansdepartementet att skattelättnaden ska utvidgas till att gälla under de fem första åren. Förslaget innebär att reglerna i större utsträckning kommer motsvara reglerna i andra länder i Europa, till exempel Finland (4 år) och Danmark (7 år).

En av grundförutsättningarna för att beviljas skattelättnad är att avsikten med vistelsen i Sverige är att den ska pågå i högst fem år, vilket innebär skattelättnaden enligt förslaget kommer att kunna erhållas under hela vistelsen i Sverige.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på vistelser som påbörjas efter den 31 maj 2020. Tidsfristen för att lämna in en ansökan till Forskarskattenämnden (normalt tre månader från det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige) föreslås också förlängas för vistelser som påbörjas mellan 1 juni och 31 december 2020 till att inkomma senast den 31 mars 2021.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *