Nytt förslag om personaloptioner

Nytt förslag om personaloptioner

tor 19 nov 2020

Enligt ett förslag som Finansdepartementet skickar på remiss ska skattereglerna för personaloptioner utvidgas. Syftet är att fler företag ska kunna ta del av förmånen, som riktar sig till unga företag med tillväxtambitioner som vill attrahera och behålla nyckelpersoner i bolaget.

Allmänt

Förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp i inkomstslaget tjänst. När det gäller beskattningstidpunkten för inkomster är huvudregeln att en intäkt ska tas upp när den kan disponeras. Vad gäller en personaloption, som är en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper till visst pris, ska intäkten tas upp det beskattningsår som rätten utnyttjas eller överlåts.

Personaloptioner

Från och med 2018 gäller att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Reglerna tillkom för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Eftersom förmånen inte ska tas upp ska inte heller arbetsgivaren betala några arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning i inkomstslaget kapital först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Nuvarande regler omfattar företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 50 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.

Finansdepartementets promemoria

Finansdepartementet föreslår nu i promemoria att reglerna ska utvidgas ytterligare.

Reglerna föreslås gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Vidare föreslås att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget.

En annan förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Dessutom ska en personaloption kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 december 2020.

Eftersom syftet med reglerna om lättnader i beskattning av personaloptioner är att underlätta för företag som har tillväxtambitioner, men som saknar tillräckligt med kapital , att rekrytera och behålla de personer som är viktiga för att företaget ska kunna växa, är det positivt om reglerna utvidgas så att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av regelverket. Ett företag med tillväxtambitioner har också ett behov av att kunna rekrytera nyckelpersoner för att kunna växa.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *