Frivillig skattskyldighet kan kvarstå vid tillfällig hyresfrihet

Frivillig skattskyldighet kan kvarstå vid tillfällig hyresfrihet

ons 20 jan 2021

Som svar på uppkomna frågor har Skatteverket tillkännagett att frivillig skattskyldighet kan kvarstå vid tillfällig hyresfrihet om det finns affärsmässiga skäl samt att hyresfriheten i sådant fall inte heller kan medföra uttagsbeskattning.

Den frivilliga skattskyldigheten för uthyrning av lokaler i en fastighet upphör när fastighetsägaren eller annan hyresvärd övergår till att använda fastigheten för ett annat ändamål än för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse. Upphör den frivilliga skattskyldigheten kan det medföra momskonsekvenser för fastighetsägare som t. ex gjort ny- till och ombyggnader på den fastighet som hyrs ut.

Skatteverket tillkännagav i december 2020 uppfattningen att hyresfrihet för en lokal under en viss tid inte behöver innebära en ändrad användning av lokalen som medför att den frivilliga skattskyldigheten upphör. Det förutsätter emellertid att det finns affärsmässiga skäl för hyresvärden att tillfälligt inte ta ut någon ersättning samtidigt som avsikten är att hyresgästen ska återgå till att betala hyra framöver. Skatteverket menar även att det under sådana omständigheter inte heller kan bli fråga om uttagsbeskattning (av tidigare avdragen moms).

Det ska noteras att det krävs affärsmässiga skäl för att en hyresbefrielse inte ska påverka fastighetsägarens frivilliga skattskyldighet. Skatteverket redogör inte närmare för bakgrunden till sin uppfattning, men sannolikt har det samband med den pågående coronapandemin och de ekonomiska konsekvenser den för med sig för näringsidkares möjligheter att fortsatt betala hyror.

Några exempel på när en hyresbefrielse ska anses affärsmässig anges inte och en bedömning lär behöva göras i varje enskilt fall. Det är oklart om hyresbefrielser vid koncerninterna upplåtelser i praktiken kommer kunna ses som affärsmässiga, då det inte är ovanligt att Skatteverket ifrågasätter affärsmässigheten vid transaktioner mellan närstående aktörer.

Observera att ovanstående gäller fallet när frivillig skattskyldighet redan inträtt för upplåtelsen, och att det från ett momsperspektiv ofta leder till problem att inleda en upplåtelse med hyresfria perioder.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *