Beskattning av styrelsearvoden – vems inkomst?

Beskattning av styrelsearvoden – vems inkomst?

tor 25 feb 2021

Ett styrelseuppdrag kan endast innehas av en fysisk person enligt lag. Som ersättning för detta uppdrag kan styrelsearvode erhållas. Frågan är dock vilket skattesubjekt som ska ta upp styrelsearvodet som inkomst, ska styrelseledamoten ta upp styrelsearvodet som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet eller kan styrelsearvodet faktureras från ett av aktiebolag i vilket styrelseledamoten är anställd? Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har återigen kastat ljus på denna frågeställning i praxis.

En person var styrelseledamot i sex aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening samt bedrev enskild näringsverksamhet genom innehav av näringsfastighet. Personen undrade om styrelsearvodena kunde beskattas inom ramen för hennes enskilda näringsverksamhet. HFD anger i sitt avgörande att det finns en stark presumtion för att styrelsearvoden ska beskattas hos den fysiska personen och i inkomstslaget tjänst. Detta med hänsyn till att ett uppdrag som styrelseledamot endast kan innehas av en fysisk person och är av personlig natur. Notera att det därmed inte går att ta upp styrelsearvode som inkomst i en enskild näringsverksamhet (inkomstslaget näringsverksamhet hos en fysisk person). Presumtionen gäller för styrelseuppdrag i aktiebolag, men även i andra associationsrättsliga former så som ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar. Med hänsyn till dessa resonemang ansåg HFD att presumtionen gällde för den klagande parten. 

Det har förekommit i praxis att ovan nämnd presumtion brutits. När presumtionen bryts är det möjligt för ett aktiebolag från vilket styrelseledamoten är verksam att ta upp ett styrelsearvode som en inkomst, istället för hos den fysiska personen som innehar styrelseuppdraget. Det krävs dock speciella omständigheter för att presumtionen ska brytas. I praxis har en så kallad företagsdoktor beviljats att ett, av denne helägt, aktiebolag tog upp ersättningen för dennes uppdrag som inkomst. Anledningen till detta var för att uppdraget var av begränsad tid och gällde ett uppdrag av speciell karaktär. Personens uppdrag var att genomföra en företagssanering, innebärande omstrukturering av verksamheten och ägarförhållanden samt nedläggning av vissa delar av verksamheten. Av betydelse är att bolaget var i behov av en sådan företagssanering och att personen var kvalificerad för denna typ av uppdrag.

Trots omfattande praxis på området och en väldigt stark presumtion att styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten, är det inte helt klart i alla situationer om beskattning av styrelsearvoden ändå kan hänföras till ledamotens aktiebolag istället för den fysiska personen. Både i doktrin och hos Skatteverket har det framförts uppfattningar om att det bör vara möjligt att styrelsearvoden beskattas hos ett av styrelseledamoten ägt aktiebolag. Sista ordet är inte sagt i denna fråga.

Kontakta oss på Mazars så hjälper vi dig med dina frågor gällande beskattning av styrelsearvoden.

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *