Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021

ons 10 mar 2021

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av en hög smittspridning av covid-19. Lagen trädde i kraft i maj 2020 och gällde ursprungligen till och med den 31 december 2020. I och med att pandemin fortfarande pågår har riksdagen beslutat att lagen ska fortsätta att gälla till 31 december 2021 och kan sålunda tillämpas på stämmor som hålls före den tidpunkten.  

Lagen innebär att insamling av fullmakter, poströstning, deltagande genom ombud och deltagande genom elektronisk uppkoppling blir möjligt i större utsträckning även om t.ex. bolagsordning eller lag föreskriver annat.

Lagen innehåller bestämmelser om en rad olika typer av juridiska personer. Vi kommer här att behandla de vanligaste typerna av juridiska personer, d.v.s. aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nedan har vi valt att benämna ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrätts­föreningar endast som ”föreningar”.

Insamling av fullmakter och frivillig poströstning

Styrelsen i ett aktiebolag eller i en förening får inför en bolagsstämma eller föreningsstämma besluta om poströstning och insamling av fullmakter även om det inte anges i bolagsordningen eller stadgarna och utan att detta behöver anges i kallelsen till stämman. För föreningar innebär den tillfälliga lagen att även andra personer än make, sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem kan utses som ombud på stämman. Vid poströstning och insamling av fullmakterna får s.k. post­röstningsformulär och fullmaktsformulär tillhandahållas på bolagets eller föreningens webbplats tillsammans med information om hur röstningen på stämman ska gå tillväga. Bolaget eller föreningen kan också välja att, i stället för att publicera formulären och informationen på sin webbplats, tillhandahålla dessa till aktieägarna eller medlemmarna på det sätt som bolaget eller föreningen annars använder för att lämna information till aktieägarna eller medlemmarna. Denna information ska vara aktieägarna eller medlemmarna tillhanda senast en vecka före stämman.

Stämma genom elektronisk uppkoppling

Styrelsen i ett aktiebolag eller i en förening får inför en stämma besluta att stämman inte ska hållas på viss ort utan enbart ska hållas genom elektronisk uppkoppling, oavsett vad som anges i bolagsordningen eller stadgarna. Styrelsen får också besluta att andra personer än aktieägare eller medlemmar har rätt att följa förhandlingen vid stämman. Om styrelsen beslutar att hålla stämman genom elektronisk uppkoppling ska aktieägarna och medlemmarna också kunna utöva sin rösträtt per post.

Stämma med enbart poströstning

En styrelse i ett aktiebolag eller förening får inför en stämma besluta att aktieägarna eller medlemmarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att i stället genomföra stämman genom poströstning. En poströst ska ha kommit in till bolaget eller föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman. I stämmor som endast ska hållas genom poströstning får stämman behandla ärenden som gäller förslag om att en minoritets-/medrevisor ska utses, begäran om att en auktoriserad revisor ska utses, förslag om granskning genom särskild granskare eller begäran om vinstutdelning (enl. 18 kap. 11 § aktiebolagslagen) endast i det fall som ärendet har tagits upp i kallelsen till stämman. Vidare ska det formulär som aktie­bolaget eller föreningen tillhandahåller för poströstning ge aktieägarna eller medlemmarna möjlighet att ta ställning om beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska skjutas upp till en fortsatt stämma. För att ett beslut i ett ärende ska skjutas upp till en fortsatt stämma behöver minst en tiondel av samtliga aktier i ett aktiebolag eller en tiondel av samtliga röstberättigade i en förening begära det. Vid den fortsatta stämman får inte de tillfälliga reglerna om enbart poströstning tillämpas. Om en stämma hålls genom enbart poströstning ska bolaget eller föreningen ange detta i stämmoprotokollet.

Om ni har frågor om att hålla stämmor i pandemitider kontakta gärna våra experter.  

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *