Tjänster mellan huvudetablering och filial – ytterligare klargörande om konsekvenserna av momsgrupp

Tjänster mellan huvudetablering och filial – ytterligare klargörande om konsekvenserna av momsgrupp

fre 12 mar 2021

Den 11 mars 2021 kom EU-domstolens avgörande i målet C-812/19 Danske Bank A/S Sverige Filial mot Skatteverket. Högsta förvaltningsdomstolen begärde i oktober 2019 förhandsavgörande från EU-domstolen för att få svar på frågan om en svensk filial (som inte ingår i någon svensk momsgrupp) ska ses som en egen beskattningsbar person när huvudetableringen (som ingår i en momsgrupp i ett annat EU-land) tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen.

Målet tog sin början i ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där en filial ville få veta om det faktum att dess huvudetablering ingår i en momsgrupp i Danmark gör att momsgruppen ska ses som en självständig beskattningsbar person i förhållande till filialen i Sverige när huvudetableringen tillhandahåller sin filial tjänster och allokerar kostnaderna till filialen.

Enligt gällande rätt anses tillhandahållanden mellan ett företags etableringar i olika länder inte ske mellan självständiga beskattningsbara personer, vilket betyder att det inte uppstår skattskyldighet för moms när tjänster tillhandahålls och kostnader allokeras mellan olika etableringar. Om däremot en filial till ett utländskt företag har trätt in i en svensk momsgrupp anses etableringen ha skilts av från huvudetableringen och transaktionen ske mellan två självständiga beskattningsbara personer (jfr EU-domstolens avgörande i mål C-7/13, Skandia America). Frågan är av stor betydelse för finansiella verksamheter som i regel har begränsad avdragsrätt för moms.

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som valde att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

EU-domstolen slår nu fast att artiklarna 9.1 och 11 i momsdirektivet ska tolkas på så sätt att ett bolags huvudetablering, vilken är belägen i en medlemsstat och ingår i en momsgrupp som bildats med stöd av artikel 11 i direktivet, och bolagets filial i en annan medlemsstat, utgör skilda beskattningsbara personer ur ett momsperspektiv när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen.

Förhandsavgörandet bekräftar att den tidigare fastställda tolkningsprincipen även gäller i den omvända situationen, d.v.s. när huvudetableringen är den som trätt in i en momsgrupp.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *