HFD följde EU-domstolens praxis i fråga om ränteavdragsbegränsningsreglerna

HFD följde EU-domstolens praxis i fråga om ränteavdragsbegränsningsreglerna

ons 24 mar 2021

Efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen har nu Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat sin dom i fråga om undantagsregeln för räntebetalningar på lån är förenligt med etableringsfriheten i EUF-fördraget. Som väntat följde HFD EU-domstolens praxis och dömde därmed till förmån för den skattskyldige.

Svensk rätt enligt den lydelse som gällde under de i målet aktuella beskattningsåren (2012 – 2013)

Enligt svensk lagstiftning får företag inom samma intressegemenskap, exempelvis en koncern, endast under särskilt angivna förutsättningar dra av ränteutgifter som avser en skuld till ett annat företag i intressegemenskapen. En förutsättning för att en ränteutgift ska vara avdragsgill är att ränteinkomsten, som motsvarar ränteutgiften, skulle ha beskattats med minst tio procent hos det företag i intressegemenskapen som tar emot räntan om det företaget bara hade haft den inkomsten.

Avdrag ska dock ändå vägras om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet uppkommit är att koncernen ska få en väsentlig skatteförmån.

HFD:s avgörande

Bolaget i målet hade nekats avdrag, i samtliga lägre instanser, för ränta på lån till ett franskt koncernbolag. Efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen har HFD nu meddelat i dom att Bolaget ska beviljas avdrag för ränteutgifter på lånet från det franska koncernföretaget.

HFD anför att det genom EU-domstolens dom är klarlagt att det inte är förenligt med etableringsfriheten att med stöd av undantagsregeln vägra Bolaget avdrag för de aktuella ränteutgifterna – hade respektive bolag varit ett svenskt aktiebolag skulle de ha omfattats av bestämmelserna kring koncernbidrag och undantagsregeln hade därmed inte varit tillämplig på det specifika fallet.

För den som nekats avdrag för räntekostnader enligt ovan eller som rent av inte valt att yrka avdrag för räntekostnader hänförliga till ett utländskt koncernbolag inom EES/EU är det möjligt att begära omprövning av beskattningen.

Ränteavdragsbegränsningsreglerna som berörs av domen upphävdes den 1 januari 2019, men för beskattningsåren 2015 – 2018 är det fortfarande möjligt att begära omprövning med anledning av HFD:s dom.

Kontakta gärna Mazars skattejurister med era frågor kring domen eller er möjlighet till omprövning, så hjälper vi er!

Håll även utkik efter Mazars kommande nyhetsbrev, där vi kommenterar domen vidare.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *