När anses man vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av anknytning?

När anses man vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av anknytning?

tor 01 apr 2021

En person som anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster, oavsett ursprung. Obegränsad skattskyldighet kan uppkomma på grund av bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige.

Som obegränsat skattskyldig räknas således även den som varken är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige men som tidigare varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning hit. I lagtext har det angivits ett antal omständigheter som ska beaktas vid en bedömning om huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige, dessa omständigheter är:

  • Om personen är svensk medborgare
  • Hur länge personen har varit bosatt i Sverige
  • Om personen inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort
  • Om personen vistas utomlands för studier eller hälsoskäl
  • Om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk
  • Om personen har sin familj och minderåriga barn i Sverige
  • Om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige
  • Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande över näringsverksamheten i Sverige
  • Om personen har en fastighet i Sverige
  • Liknande förhållanden

Omständigheterna beaktas för varje enskilt fall och en samlad bedömning görs. Av rättspraxis framgår det att vissa av ovan nämnda anknytningsfaktorer väger tyngre vid en bedömning om väsentlig anknytning. Exempelvis har det ansetts att anknytningsfaktorer med extra stor betydelse är, bostad, familj och ekonomiskt engagemang.

Innehav av bostad i Sverige

Innehavet av en åretruntbostad i Sverige har ansetts vara en stark anknytningsfaktor. I det fall den skattskyldige behåller en bostad i Sverige efter utflyttningen medför detta normalt sett att personen anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Anknytningen är extra stark för det fall bostaden tidigare brukats som permanentbostad av den skattskyldige.

Innehavet av ett fritidshus, så som en sommarstuga som inte är inrättad för åretruntbruk eller en fjällstuga, medför normalt sett inte ensamt tillräckligt stark anknytningsfaktor för att den skattskyldiga ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Ett fritidshus kan emellertid tillmätas större betydelse i det fall det är inrättat för åretruntbruk samt beläget i ett attraktivt område.

Familj i Sverige

En annan anknytningsfaktor som tillmäts stor betydelse är i fall den utflyttades familj bor i Sverige. I detta fall avses med familj make eller maka samt minderåriga barn. Således kan en väsentlig anknytning uppkomma om den utflyttades familj bor kvar i Sverige efter utflytt.  Även i det fall en utflyttad persons familj flyttar tillbaka till Sverige, utan att den utflyttade personen flyttar med, kan en väsentlig anknytning uppstå på grund av familjens återbosättning. 

Näringsverksamhet och ekonomiskt engagemang i Sverige 

I det fall en person efter utflyttning från Sverige bedriver näringsverksamhet eller är engagerad i näringsverksamheten i Sverige anses detta utgöra ett starkt anknytningsmoment. En sak som är av stor betydelse för bedömningen är ifall personens ekonomiska intressen medför att denne, direkt eller indirekt, har ett verkligt inflytande över verksamheten. Rena kapitalplaceringar ska inte påverka bedömningen.

Den obegränsade skattskyldigheten upphör när den eller de anknytningsfaktorer som medför att personen är obegränsat skattskyldig, upphör. Till exempel, att bostaden säljs eller att familjen flyttar ut.

Av lagtext framgår att den som flyttat från Sverige under en femårsperiod efter flytten själv har bevisbördan för att väsentlig anknytning till Sverige inte finns. Efter utgången av femårsperioden skiftar bevisbördan och det är Skatteverket som ska visa att väsentlig anknytning finns.

En vanlig missuppfattning är att femårsregeln innebär att den väsentliga anknytningen upphör efter fem år. Detta stämmer inte, utan femårsregeln uppger endast hos vem bevisbördan ligger. Om anknytningsfaktorerna som innebär obegränsad skattskyldighet kvarstår efter fem år är den utflyttade personen således fortfarande obegränsat skattskyldig och om en anknytningsfaktor uppstår igen efter utflyttning kan du som skattskyldig anses återflyttad. Notera även att anknytningsfaktorer är olika starka i Skatteverkets bedömning men i regel så kan sägas att antal dagar i Sverige, familjens återflytt, eller att permanentbostad som inte är tänkt enbart som fritidsbostad förvärvas kan ge direkt anknytning till Sverige så som återflytt per den dag som anknytningsfaktorn uppkom. Notera även att skatteverket i efterhand kan komma att pröva en återflyttning och utdöma skattetillägg på ej redovisade deklarationer i Sverige.

En anknytningsfaktor som vi vill att ni är extra uppmärksamma på är familjens varande, även om en person i en familj bor kvar utomlands och förvärvsarbetar i utlandet kan hen anses skattskyldig i Sverige fullt ut för samtliga inkomster, kapital såväl som tjänstebeskattning om resten av familjen samt minderåriga barn för vilken den utländskt förvärvsarbetande personen har ansvar flyttat tillbaka.

Så som utlandssvensk som överväger flytt hem permanent eller tillfälligt för någon i familjen eller förvärv av tillgång i Sverige rekommenderar vi att ni alltid kontaktar skattejurist för genomgång av skattekonsekvenser och deklarationsskyldighet.

Kontakta gärna någon av Mazars skattejurister om du funderar på att flytta från Sverige eller återbosätta dig här, så hjälper vi dig!

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *