Hemmakontor under coronapandemin utgör inte ett fast driftställe enligt Skatteverket

Hemmakontor under coronapandemin utgör inte ett fast driftställe enligt Skatteverket

tor 15 apr 2021

Skatteverket (SKV) har 2021-04-01 publicerat ett förtydligande avseende ett tidigare ställningstagande från 2015 som då behandlade frågan om när ett utländskt företag får fast driftställe till följd av en anställds arbete i hemmet. Förtydligandet berör frågan om när hemmakontor, i avseendet av det arbete som sker i hemmet till följd av pandemin, kan anses utgöra ett fast driftställe.

OECD:s vägledning

SKV:s förtydligande föranleds av OECD:s vägledning publicerat 2020-04-03 och 2021-01-21. Vägledningen berör bland annat hur pandemin kan påverka förekomsten av ett fast driftställe enligt skatteavtal och är endast relevant för omständigheter som uppstår under pandemin när folkhälsoåtgärder är i kraft. Syftet är att undvika dubbelbeskattning men ska samtidigt inte ligga till grund för dubbel ickebeskattning, utan det krävs faktiska bedömningar från var lands skatteförvaltning. Vägledningen syftar inte till att ersätta skattemyndigheternas bedömningar i dessa fall.

Definition av fast driftställe – En stadigvarande plats för affärsverksamhet

När ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige ska en bedömning göras om det utländska företaget även är skattskyldigt till inkomstskatt i Sverige. I samband med bedömningen har begreppet fast driftställe en central roll. Om det finns ett fast driftställe för verksamheten i Sverige likställs företaget i stor utsträckning med ett inhemskt företag och kan således komma att beskattas därefter.

När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?

Fast driftställe definieras enligt huvudregeln som en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs (2 kap. 29 § IL). Det finns tre villkor som samtliga ska vara uppfyllda för att fast driftställe ska anses föreligga:

  • Det ska vara en plats

En plats kan tex vara en lokal eller något annat utrymme, en del av ett hem eller ett skrivbord i ett annat företags lokaler. Det kan också vara en maskin eller annan utrustning. Det spelar ingen roll om den plats där verksamheten bedrivs ägs eller hyrs.

  • Platsen ska vara stadigvarande

Platsen ska användas stadigvarande och normalt bedöms verksamhet som sträcker sig över en period om sex månader som stadigvarande. Enligt SKV kan en årligen återkommande aktivitet anses stadigvarande om verksamheten bedrivs i Sverige mer än två–tre månader per år. Med återkommande får normalt menas verksamhet under minst tre år.

  • Affärsverksamheten ska bedrivas från platsen

För att avgöra om affärsverksamhet bedrivs från den stadigvarande platsen måste företagets kärnverksamhet definieras. Verksamheten ska bedrivas, helt eller delvis, från den stadigvarande platsen och vara en väsentlig och betydande del av företagets affärsverksamhet.

Skatteverkets förtydligande avseende hemmakontor under Coronapandemin

När det gäller hemmakontor som ett fast driftställe måste det som ovan nämnt finnas en viss grad av varaktighet. Hemmakontoret ska stå till företagets förfogande för att kunna anses utgöra en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.

SKV menar att det arbete som sker i hemmet till följd av pandemin beror på tvingande eller rekommenderade folkhälsoåtgärder och saknar en tillräcklig grad av varaktighet eller kontinuitet för att företaget ska kunna anses förfoga över hemmakontoret. Dessutom tillhandahåller företaget ett kontor som under normala omständigheter är tillgängligt för den anställda.

Då det varken är företaget eller arbetets art som kräver att den anställda arbetar hemifrån gör SKV bedömningen att hemarbetet i normalfallet inte bör leda till att utländska företag får ett fast driftställe i Sverige. Detta eftersom det föranleds av tvingande eller rekommenderade folkhälsoåtgärder för att förhindra spridningen av corona.

Om folkhälsoåtgärderna förändras

Beroende på hur länge coronakrisen medför reserestriktioner och karantänsbestämmelser, kan bedömningen om hemarbetet i Sverige som tillfällig eller övergående komma att förändras. Om en person fortsätter att arbeta hemifrån efter att folkhälsoåtgärderna har upphört att gälla så kan hemmakontoret anses ha en viss grad av varaktighet. Ytterligare granskning av fakta och omständigheter kommer att krävas för att avgöra om hemmakontoret nu står till företagets förfogande. Bedömningen av om det uppkommer ett fast driftställe är alltid beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Behöver ni vägledning i vad som gäller för just ert företag är ni välkomna att kontakta några av våra skattekonsulter.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *