Direktavdrag för reparations- och underhållsutgifter och det utvidgade reparationsbegreppet

Direktavdrag för reparations- och underhållsutgifter och det utvidgade reparationsbegreppet

tor 22 apr 2021

Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får, enligt 19 kap. 2 § 1 st. Inkomstskattelagen (IL), dras av omedelbart även om utgifterna i räkenskaperna dras av genom årlig avskrivning. Därutöver ger lagtexten utrymme för att även vissa ändringsarbeten ska kunna omfattas av rätten till omedelbart avdrag, det så kallade utvidgade reparationsbegreppet.

Det utvidgade reparationsbegreppet återfinns i 19 kap. 2 § 2 st. IL och innebär i korthet att utgifter för ändringsarbeten i vissa fall ska behandlas som utgifter för reparation och således dras av omedelbart.

Rätten till direktavdrag kan, enligt rättspraxis, begränsas i det fall åtgärderna innebär att byggnaden försätts i ett bättre skick än det ursprungliga. För att rätten till direktavdrag ska begränsas krävs emellertid att åtgärderna medför en förbättring som inte enbart följer av den allmänna tekniska utvecklingen på området eller av en sedvanlig reparations- eller underhållningsåtgärd.

För att det utvidgade repartionsbegreppet ska vara tillämpligt krävs det att åtgärderna kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet och att åtgärderna inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Av praxis framgår att det ska röra sig om mindre åtgärder som kan förväntas uppkomma i den skattskyldiges verksamhet med viss regelbundenhet. Åtgärder som omfattas kan exempelvis vara en mindre anpassning som hyresvärden bekostar i samband med byte av hyresgäst, genom att exempelvis ändra en rumsindelning. Begreppet kan också omfatta åtgärder som görs av hyresgästen själv om denne står för kostnaderna. Utgångspunkten ska i ett sådant fall vara att åtgärderna ska anses vara normala i hyresgästens verksamhet. Det är dock viktigt att notera att en så kallad förstagångsanpassning inte omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet.

Vad som ska anses normalt i en hyresvärds verksamhet kan också skilja sig åt i det fall det rör sig om anpassning av en bostadslägenhet eller en affärslokal. Att anpassa en affärslokal mellan två hyresgäster kan i vissa fall kräva större åtgärder än vad en anpassning av en bostadslägenhet torde kunna anses göra.  

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Den 23 mars 2021 meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked i frågan om utgifter för material och installation av pentryn, respektive utgifter för ombyggnation av gemensamhetskök till bostadslägenheter, är omedelbart avdragsgillt med stöd av 19 kap. 2 § 2 st. IL.

Omständigheterna i det aktuella fallet var att ett bolag äger ett antal fastigheter varpå det finns beläget byggnader med studentbostäder. Ungefär hälften av bostäderna är studentrum med gemensamhetskök. Bolaget har inför en kommande reparation ställt frågan om installation av pentryn i samtliga studentrum, samt ombyggnation av gemensamhetskök till nya bostadslägenheter, kan omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet.

Skatterättsnämnden anförde att varken installation av pentryn eller ombyggnation av gemensamhetsköken kan anses vara mindre åtgärder. Inte heller kan åtgärderna anses vara sådana som kan förväntas uppkomma med viss regelbundenhet för de aktuella byggnaderna. Således kan inte åtgärderna anses normala i bolagets verksamhet.

Något direktavdrag skulle därför inte medges. Bolaget har överklagat Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Dom från kammarrätten

Den 12 april 2021 meddelade Kammarrätten i Stockholm en dom angående direktavdrag för utgifter i samband med en renovering.

Omständigheterna i det aktuella fallet var sådana att ett bolag i samband med en större renovering av fönster och badrum gjort direktavdrag på hela renoveringskostnaderna. Vid renoveringen har den befintliga golvbeklädnaden i form av våtrumsmattor bytts ut mot kakel och klinkers. Samtidigt har det skett hyreshöjningar i fastigheten med hänsyn till badrummens standard. Kammarrätten ansåg därför att bytet från våtrumsmatta till kakel och klinkerns ska anses vara en sådan åtgärd som medför att byggnaden försätts i bättre skick. Det har inte heller framkommit att bytet sker till följd av den allmänna tekniska utvecklingen. Kammarrätten ansåg vidare att åtgärderna inte kan omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet. Bolaget har därför inte rätt till direktavdrag för renoveringen av badrummen.

Reparation och ombyggnad eller utvidgade reparationsbegreppet?

Att avgöra var gränsen går mellan reparation och ombyggnad eller när en åtgärd omfattas av det utvidgade reparationsbegreppet är inte alltid helt enkelt och det finns ett antal rättsfall som belyser denna problematik.

Kontakta gärna någon av Mazars skattejurister så hjälper vi dig med dina frågor om direktavdrag för utgifter för reparation och underhåll.

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *