Utvidgad fåmansföretagsdefinition och utomståenderegeln

Utvidgad fåmansföretagsdefinition och utomståenderegeln

fre 30 apr 2021

Finansdepartementet remitterade den 21 april 2021 en promemoria gällande två kompletteringar av inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna. Kompletteringarna avser förhindra upplägg att kringgå 3:12-reglerna med hjälp av delägares indirekta inflytande genom ägarstiftelser.

Fåmansföretagsdefinitionen

Syftet med förslaget är att motverka risken för att 3:12-reglerna kringgås genom att föra över röstmajoriteten i ett fåmansföretag från verksamma delägare till en stiftelse som delägarna kontrollerar. Förslaget är sprunget ur två av Skatterättsnämnden avkunnade förhandsbesked som avsåg upplägg där stiftelser ägde aktier i fåmansföretag för att kringgå 3:12-regelverket. Om stiftelsen i förevarande fall har över 50 procent av rösterna kan omstruktureringen genom stiftelsen medföra att företaget inte längre anses som ett fåmansföretag enligt nuvarande bestämmelser. I dessa fall ligger den egentliga kontrollen över företaget fortfarande kvar hos delägarna, men omstruktureringen kan medföra att grunden för att företaget ska ses som ett fåmansföretag förändras på grund av stiftelsens ägande. Utan stiftelsens ägande skulle alltså företaget i dessa fall fortfarande anses som ett fåmansföretag.

För att förhindra kringgåendet av 3:12-reglerna medför komplettering av regeln att en delägare som är verksam i företaget, och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en ägarstiftelse vid bedömningen, även ska anses äga sådana andelar i företaget som ägs av stiftelsen. Om det är flera verksamma delägare som tillsammans har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen så bör den juridiska personens andel i företaget, vid bedömningen av om företaget är ett fåmansföretag, delas i lika delar mellan de verksamma delägarna. Även närstående till en delägare som är verksam i betydande omfattning i företaget bör omfattas av bestämmelsen när den närstående utövar ett bestämmande inflytande i den juridiska personen. Viktigt för bedömningen är att den eller de verksamma delägarna även har ett bestämmande inflytande över stiftelsen.

Utomståenderegeln

Utomståenderegelns funktion är att begränsa 3:12-reglernas tillämpning när utomstående ägare har rätt till utdelning. I de fall en stiftelse äger del i ett företag och företagets verksamma delägare eller deras närstående kan få en väsentlig del av stiftelsens medel ska enligt komplettering av utomståenderegeln stiftelsens ägande inte ses som ett utomstående ägande.

Förslagets effekter

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022 och kommer minska möjligheterna för kringgående av 3:12-reglerna.

Har du frågor om hur 3:12-reglerna fungerar för dig som är delägare i ett fåmansföretag, tveka då inte på att höra av dig till någon av våra experter!

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *