Stopplagstiftning avseende handel med underskottsföretag

Stopplagstiftning avseende handel med underskottsföretag

fre 11 jun 2021

Regeringen presenterade igår, den 10 juni 2021, ett förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år. Syftet med regeln är att motverka handel med underskottsföretag och att beloppsspärren kringgås.

I korthet innebär förslaget att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott upphör efter en ägarförändring, om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.

Huvudregeln är att skattemässiga underskott kan rullas vidare och dras av under nästföljande räkenskapsår. Vid en ägarförändring, vilket innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag, kan dock underskott som rullats vidare från tidigare år bli föremål för beloppsspärren.  

Den 3 juni 2021 prövade HFD hur utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag vars enda tillgång bestod av en fordran på moderbolaget. Underskottsföretag i målet hade först sålt sin verksamhet genom en s.k. underprisöverlåtelse till ett dotterbolag. Därefter sålde företaget aktierna i dotterbolaget till sitt moderbolag. Aktieförsäljningen ersatte tillgången i form av aktier i dotterbolaget av en fordran på moderbolaget.

HFD:s avgörande visar på att handel med underskottsföretag kan ske utan att beloppsspärren blir tillämplig. Regeringen anser därmed att reglerna behöver ses över för att uppnå sitt tänkta syfte, d.v.s. att förhindra handel med underskottföretag. Mot bakgrund av det ovan nämnda finner regeringen således att det finns incitament att införa en särskild begränsningsregel, vilket säkerställer att beloppsspärren inte kommer att kunna kringgås. 

Reglerna kommer att tillämpas från och med idag den 11 juni 2021.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver rådgivning.  

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *