Vad gäller vid värdeöverföringar genom underprisöverlåtelse i samband med paketering av näringsbetingade aktier?

Vad gäller vid värdeöverföringar genom underprisöverlåtelse i samband med paketering av näringsbetingade aktier?

ons 16 jun 2021

När ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier är vinst skattefri och förlust ej skattemässigt avdragsgill. Överlåts näringsbetingade aktier för underpris till annat aktiebolag, utan att det sker någon förmögenhetsöverföring mellan fysiska personer som, direkt eller indirekt, är ägare till överlåtande respektive förvärvande bolag, medför inte heller överlåtelsen någon beskattning av dessa personer. Regler tillämpas ofta i samband med paketering av aktier inför externa försäljningar för att erhålla vinsten i önskat bolag. Frågan är om en sådan, enligt inkomstskattelagen tillåten, underprisöverlåtelse kan stå i strid med reglerna om värdeöverföringar i aktiebolagslagen?

Reglerna om värdeöverföringar i aktiebolagslagen finns till för att skydda bolagets borgenärer samt dess aktieägare.

En tillgång som överlåts för underpris från ett aktiebolag till en direkt eller indirekt ägare, eller till någon som är i intressegemenskap med sådan ägare, är typiskt sett en förtäckt vinstutdelning och en värdeöverföring då det medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. Är en sådan förtäckt värdeöverföring otillåten så föreligger det en återbäringsskyldighet för mottagaren enligt aktiebolagslagen och en underprisöverlåtelse bör då inte genomföras.

Frågeställningen är framförallt aktuell när underprisöverlåtelse görs till bolag utanför koncernen. Vid paketering inom koncern uppstår normalt ingen problematik då moderbolagets värde är oförändrat och påverkan av eget kapital i ett överlåtande dotterbolag kan hanteras genom aktieägartillskott.

Vanligen är det förvärvande bolaget ett nystartat bolag som inte kan betala marknadspris eller bokfört värde för aktierna som ska paketeras. Det är även vanligt att det förvärvande bolaget inte kan erlägga betalning genom utställande av revers på grund av låneförbudsreglerna i aktiebolagslagen. Underprisöverlåtelse är då det enda alternativet som står till buds för att genomföra paketeringen.

I en situation där ett icke publikt bolag saknar borgenärer och där en bokföringsmässig förlust till följd av underprisöverlåtelsen täcks av bolagets fria egna kapital, samtidigt som samtliga aktieägare är överens om underprisöverlåtelsen, finns det ingen som kan lida skada till följd av värdeöverföringen och reglerna i ABL fyller i en sådan situation inget faktiskt syfte. I det fallet torde värdeöverföringen vara tillåten och någon återbäringsplikt föreligger inte för mottagarna. Vad gäller då om förlusten inte täcks av det egna kapitalet men det, utifrån samma förutsättningar i övrigt, finns vinster under räkenskapsåret som täcker den bokföringsmässiga förlusten?  I det fallet kommer underprisöverlåtelsen betraktas som en otillåten förtäckt värdeöverföring. Det torde dock inte leda till någon återbäringsskyldighet om man kan påvisa att vinsten ger täckning för det egna kapitalet.

Fråga om huruvida en värdeöverföring genom underprisöverlåtelse är tillåten eller otillåten och vilka konsekvenser det kan medföra bör alltid utredas vid paketeringar av näringsbetingade aktier och andra tillgångar. Har du frågor kring ovanstående, är du välkommen att kontakta någon av våra skattejurister.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *