Eventuellt införande av stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder

Eventuellt införande av stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder

fre 18 jun 2021

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda om marköverföringar genom fastighetsbildningsåtgärder ska vara stämpelskattepliktiga. Lantmäteriet ska utreda om det finns förutsättningar för att införa generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte. Om det saknas förutsättningar för att införa en generell skatteplikt ska Lantmäteriet i stället lämna förslag som motverkar kringgående av stämpelskatteplikten vid sådana förvärv.

Enligt gällande regler ska stämpelskatt betalas till staten när fast egendom förvärvas genom exempelvis köp eller byte av en fastighet. För de flesta juridiska personer är skattesatsen 4,25 procent och för bostadsrättsföreningar samt privatpersoner är skattesatsen 1,5 procent. Någon skyldighet att betala stämpelskatt finns dock inte när fast egendom överlåts genom fastighetsbildningsåtgärderna fastighetsreglering och klyvning. Det leder till betydande skattebortfall enligt regeringen. Regeringen avser därför ge Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna att beskatta överlåtelseformerna lika.

Det genomfördes en utredning på samma tema om generell skatteplikt till stämpelskatt för bara ett par år sedan i SOU 2017:27 som kom fram till att skattemässigt motiverade förrättningar är vanliga och även skattebortfall till följd av dessa. Förslaget fick en hel del kritik och ansågs i vissa delar vara svårt att tillämpa i praktiken. I slutändan mynnade det inte ut i någon förändring av reglerna.

Vid utformningen av sitt nya förslag har Lantmäteriet fått särskilda instruktioner att beakta bland annat intresset av att uppnå en ändamålsenlig fastighetsindelning. Lantmäteriet ska även beakta parternas intresse av en enkel, snabb och effektiv handläggning av fastighetsbildningsärenden samt att generations- och ägarskiften fortsatt ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Det är även av vikt att Lantmäteriets egna resurser används effektivt och inte tas i anspråk i onödan av de föreslagna reglerna.

Om en generell stämpelskatteplikt införs kommer det få betydande kostnadsökningar i samband med fastighetsbildning. Det är därför klokt att redan nu börja se över pågående eller planerade fastighetsåtgärder med anledning av den osäkerhet som råder på området inför en eventuell lagändring.

Lantmäteriet ska redovisa sitt utredningsuppdrag senast den 17 december 2021.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver rådgivning.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *