Aktiebolag bedöms utgöra allmänt undervisningsverk – fråga om inskränkt skattskyldighet

Aktiebolag bedöms utgöra allmänt undervisningsverk – fråga om inskränkt skattskyldighet

fre 01 okt 2021

I Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom meddelad den 28 september 2021, mål nr. 5952-20, bedöms ett bolag utgöra ett allmänt undervisningsverk som är inskränkt skattskyldig. HFD fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked meddelat genom beslut den 30 september 2020 i ärende med dnr 17-20/D.

Förutsättningarna i förhandsbeskedet

Förhandsbeskedet som HFD nu fastställer gäller en ideell förening, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) vars huvudsakliga verksamhet består i religiös verksamhet. EFS bedriver också viss utbildningsverksamhet. EFS avser att bilda ett NYAB och därefter flytta över den delen av verksamheten som avser utbildningsverksamhet, och som årligen gått med underskott, till ett nybildat bolag, NYAB. Utbildningsverksamheten, som enligt förutsättningarna omfattade mindre än fem procent av den totala omsättningen, kommer efter den tilltänkta omstruktureringen att fortsatt gå med underskott. EFS avser därför att täcka underskott genom lämnande av aktieägartillskott till NYAB. NYAB har enligt bolagsordningen inte till syfte att bereda aktieägarna vinst och det finns också bestämmelser om att det inte är tillåtet att lämna utdelning till aktieägarna.

I samband med överflyttningen ska skolpersonal, tillsammans med tillgångarna som används i utbildningsverksamheten, flyttas över till NYAB. NYAB kommer att vara huvudman för högskoleverksamheten och statliga anslag från kommuner kommer att betalas direkt till NYAB.

EFS avser vidare att sälja tjänster uppgående till 1,5 miljoner kronor årligen i form av fastighetsförvaltning, kontorsservice m.m. till underpris till NYAB.

Frågorna som ställdes i Skatterättsnämnden, och vars svar HFD nu fastställer, var om;

  • De lämnade aktieägartillskotten ska bedömas vara skattepliktiga driftsbidrag för NYAB?
  • Kan NYAB anses utgöra ett allmänt undervisningsverk?
  • Kommer EFS uttagsbeskattas för de tjänster som utförs åt NYAB till underpris?

HFD:s avgörande

HFD konstaterar inledningsvis att de tillskott som lämnas från EFS inte kan anses utgöra aktieägartillskott eftersom sådana måste lämnas av en aktieägare i dennes egenskap av aktieägare. Eftersom EFS lämnar bidragen för att bolaget kommer gå med underskott, och eftersom det är EFS som kommer svara ekonomiskt för utbildningsverksamheten, ska bidragen i stället klassificeras som driftsbidrag.

I frågan om bolaget kan anses utgöra ett allmänt undervisningsverk, som har betydelse för frågan om driftsbidragen är skattepliktiga hos bolaget eller inte, konstaterar HFD att den uppdragsverksamhet som kommer bedrivas i bolaget i huvudsak kommer bestå av högskoleverksamhet. Enbart en mindre del av verksamheten, mindre än fem procent, kommer bestå av annan verksamhet. Bolagets verksamhet uppfyller därmed kriterierna för att bedömas utgöra ett allmänt undervisningsverk.

I frågan om vinstsyftet, som har betydelse för om bolaget kan anses utgöra ett allmänt undervisningsverk, konstaterar HFD att bolagets karaktär av aktiebolag inte innebär att vinstsyfte inte kan bedömas föreligga. HFD betonar att bolaget inte kommer ha till syfte att bereda aktieägarna vinst och att det inte kommer vara tillåtet att lämna utdelningar till aktieägarna. Trots att det saknas uppgifter om hur eventuellt överskott från utbildningsverksamheten kommer användas i verksamheten framgår av förutsättningarna att bolaget kommer gå med underskott. Vidare kommer verksamheten finansieras med stöd av det allmänna och genom bidrag och gåvor från enskilda. HFD konstaterar därmed att dessa omständigheter medför att vinstsyfte inte föreligger.

Avseende de tjänster som EFS kommer tillhandahålla bolaget till underpris bedömer HFD att tjänsterna ska uttagsbeskattas mot bakgrund av att det är fråga om intäkter av näringsverksamhet som inte är undantaget från skattskyldighet.

HFD fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Avgörandet bekräftar att ett aktiebolag, som i normala fall har ett vinstsyfte, kan betraktas som ett allmänt undervisningsverk och därmed uppfylla kriterierna för skattebefrielse (se 7 kap. 16 § inkomstskattelagen). HFD avgjorde ett liknande mål i december 2019 (Högsta förvaltningsdomstolens avgörande den 2 december 2019 i mål nr 5691-18).

För att ett aktiebolag ska uppfylla kriterierna krävs att det saknas vinstsyfte. HFD anför avseende vinstsyftet att det krävs att aktiebolaget skrivit in i bolagsordningen att vinstsyfte saknas och att det framgår att utdelning till aktieägarna inte är tillåtet.

Av HFD:s avgörande kan också utläsas att det har betydelse hur eventuellt överskott från bolagets utbildningsverksamhet kommer att användas. Av förutsättningarna skulle bolaget gå med underskott varför HFD inte bedömde betydelsen av överskott i verksamheten.

Frågan om hur vinstsyftet hade bedömts om bolaget hade gått med överskott under flera år besvaras därmed inte. Hur vinsyftet ska bedömas i fall där mottagaren går med överskott, och där överskottet inte i tillräcklig grad används i verksamheten, är därmed inte klarlagt.

Inom Mazars är vi specialiserade på skattehanteringen av stiftelser och ideella föreningar. Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver rådgivning i ditt ärende.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *