Momssats på elektroniska läromedel

Momssats på elektroniska läromedel

mån 04 okt 2021

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 17 september 2021 en dom avseende en reducerad momssats för elektroniska läromedel. Domen avser ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN).

Böcker omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent. Böcker som tillhandahålls på elektronisk väg ska också normalt sett anses omfattas av den reducerade skattesatsen. Det ska dock noteras att det krävs att användningsområdet för en elektronisk bok huvudsakligen ska motsvara det för en fysisk bok. Om innehållet eller funktionerna för den elektroniska boken medför att den får ett annat, eller ett betydligt större, användningsområde än vad en fysisk bok kan ha så ska den reducerade skattesatsen inte användas.

I det aktuella fallet rörde det sig om elev- och lärarlicenser till digitala läromedel som tillhandahölls via en plattform. Samtliga läromedel hade en fysisk förlaga som informationsmässigt var i princip identisk med de digitala läromedlen. De digitala läromedlen innehöll emellertid vissa funktioner som inte fanns i dess fysiska förlaga. Bland annat innehöll den digitala versionen en meddelandefunktion där elever och lärare kunde kommunicera med varandra, en funktion där läraren kunde följa upp uppgifter som en elev besvarat och rätta denna. Vissa uppgifter rättades dessutom automatiskt.

Skatteverket ansåg att de digitala läromedlen inte kunde jämföras med en fysisk publikation eftersom de adderade funktionerna, såsom meddelandefunktionen, medförde att användningsområdet för de digitala läromedlen fick ett utökat användningsområde jämfört med dess fysiska förlaga. Därför ansåg Skatteverket att de digitala läromedlen skulle omfattas av en skattesats på 25 procent.

I HFD:s dom kan det utläsas att utgångspunkten för bedömningen om en digital produkt ska anses motsvara en tryckt produkt, är produktens innehåll. Således måste den digitala produktens innehåll och användningsområde huvudsakligen motsvara det för en tryckt produkt. HFD anför också att hänsyn måste tas till vilken betydelse respektive del har för den genomsnittlige konsumenten.

Angående de aktuella digitala läromedlen uttalar HFD att eftersom de till största del består av text för läsning och funktioner som hade kunnat finnas i en motsvarande fysisk publikation, eller som är en följd av det elektroniska tillhandahållandet, måste detta anses vara vad som är av huvudsaklig betydelse för elever och lärare som nyttjar produkten. De adderade funktionerna, så som meddelandefunktionen och möjligheten till digital uppföljning, kan inte anses medföra att produkten får ett betydligt utökat användningsområde jämfört med dess fysiska förlaga.

Tillhandahållandet av licenser till det digitala läromedlet anses därför vara en omsättning av böcker som tillhandahålls på elektronisk väg och ska därmed omfattas av den reducerade skattesatsen 6 procent.

Om du har funderingar på om HFD:s avgörande kan påverka dig är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *