Ändrade regler för moms vid handel med avfall och skrot från 1 oktober 2021

Ändrade regler för moms vid handel med avfall och skrot från 1 oktober 2021

mån 18 okt 2021

Vid handel med avfall och skrot av vissa metaller gäller omvänd skattskyldighet för moms. Det innebär att det är köparen som ska betala moms till staten och inte säljaren.

Den 1 oktober 2021 ändrades reglerna för hur man bestämmer vilket avfall och skrot som ska omfattas av omvänd skattskyldighet. Tidigare koppling till varukoder, KN-nummer, har slopats. Istället gäller omvänd skattskyldighet för varor som är avfall och skrot av vissa uppräknade metaller, omsmältningsgöt av järn eller stål samt avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer.

Bakgrunden till förändringen är att hänvisningen till KN-nummer inte lett till önskvärd förutsebarhet samt att det har visat sig att vad branschen bedömt vara avfall och skrot i vissa fall inte har ansetts omfattas av regelverket.

Felaktiga bedömningar när det gäller huruvida omsatta varor är avfall eller skrot i momshänseende kan innebära stora risker för de inblandade parterna. Om säljaren på grund av en felaktig klassificering har underlåtit att redovisa utgående moms riskerar denne att påföras skatten i efterhand. Feldebiterad moms är aldrig avdragsgill, varför en köpare som tar emot en faktura med felaktig momsdebitering riskerar att få sitt avdrag nekat vid en granskning. I båda situationerna kan dessutom skattetillägg bli aktuellt med upp till 20 procent av skattebeloppet.

Genom att definitionen överensstämmer bättre med hur branschen tolkar begreppet och vad som i allmänt språkbruk avses med avfall och skrot kan förhoppningsvis dylika misstag undvikas. Samtidigt uppstår sannolikt andra svårigheter med gränsdragningen.

Den som handlar med avfall och skrot behöver sätta sig in i hur denna förändring påverkar verksamhetens olika transaktioner. Vi finns självfallet tillgängliga för diskussion och eventuell utredning av dessa frågor.

Se närmare: Prop. 2020/21:128

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *