Avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion väntas subventionera framtidens arbetsresor

Avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion väntas subventionera framtidens arbetsresor

mån 01 nov 2021

I juni 2019 överlämnade Reseavdragskommittén sitt betänkande Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) där kommittén föreslog att dagens reseavdrag ska ersättas med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor.

Enligt Skatteverkets beräkningar för åren 2014–2016 uppgick skattefelet för reseavdrag till 1,8 miljarder kronor per år, vilket motsvarar en tredjedel av reseavdragets skattemässiga värde.

Under de senaste åren har flertalet utredningar kommit med förslaget att reseavdraget behöver ses över. Följande har lett fram till att Reseavdragskommittén i juni 2019 lämnade över ett betänkande Skattelättnader för arbetsresor (SOU 2019:36). I betänkandet föreslogs att dagens reseavdrag ska ersättas med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet. Personer som lider av en sjukdom eller funktionsnedsättning kommer att ha särskilda regler som kommer att gälla för personer som har behov av att använda egen bil till arbetet.

Regeringen har nu tagit fram en promemoria som delvis bygger på Reseavdragskommitténs betänkande. Av promemorian framgår att skattereduktionen ligger på en nivå som innebär att förslaget blir offentligfinansiellt neutralt om det nuvarande reseavdraget avskaffas samtidigt. Med förslaget önskar man att fler pendlare ska få ta del av skattelättnader jämför med dagens befintliga system och genom en uppdatering av det befintliga systemet så ska reglerna därmed bli enklare att applicera.

Det finns även ett klimatincitament där man menar att det inte längre är önskvärt att ha ett krångligt system som främst riktar in sig på ensamåkande med bil då det finns många andra arbetsresor som istället behöver subventioneras.

Rätten till skattereduktion föreslås ges enbart när det kommer till avstånd över en viss gräns och denna gräns föreslås varierar för olika delar av landet. Schablonmässigt är tanken att det ska spegla tillgången på kollektivtrafik i kommunen. Kommuner som inte betraktas som storstadskommuner enligt myndigheten Tillväxtanalys indelning ska få en lägre avståndsgräns.

För att få tillgång till skattereduktionen krävs att den skatteskyldige har minst 30 resdagar per år. Beräkningen kommer att göras utifrån det faktiska antalet resdagar under året dock högst 210 dagar.

Följande nivåer föreslås: en skattereduktion som utgår med 5 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, vilket dock kommer att motsvara 3 mil i ett antal storstadskommuner. Det föreslås även en övre avståndsgräns om 8 mil enkel väg. Enligt förslaget ska val av färdmedel och de faktiska kostnaderna för resorna inte ha någon betydelse. I underlaget har man även valt att låta utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter ingå däremot kommer inte trängselskatt att inkluderas.

Promemorian ligger nu ute på remiss. Mazars avser att återkomma med en uppdatering när remissvaren har inkommit och behandlats.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *