Kan hemmaarbete påverka ditt tjänsteställe?

Kan hemmaarbete påverka ditt tjänsteställe?

ons 12 jan 2022

Vår arbetssituation blir mer och mer digital, med elektroniska dokument, möten på distans och en önskan om att kunna styra sin egen tid. Pandemiåren har verkligen skyndat på denna utveckling och många har nu bildat sig en ny vardag med hemmakontor och flexiblare dagar. Men kan arbete hemifrån påverkar var du kan anses ha ditt tjänsteställe? I december 2021 kom Skatteverket med ett ställningstagande som reglerar tjänsteställe för anställda som själv kan välja att arbeta på andra platser än i arbetsgivarens lokaler.

Med tjänsteställe avses den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Om arbetet regelbundet utförs på olika platser, anses tjänstestället vara den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter. En anställd kan endast ha ett tjänsteställe i en och samma anställning. Tjänsteställe har betydelse vid bedömning av till exempel ersättning för resor till och från arbetet eller vid tjänsteresor.

Skatteverkets uppfattning är att i de fall en arbetsgivare tillhandahåller en arbetsplats där en anställd kan utföra huvuddelen av sitt arbete, ska denna plats förutsättas vara den anställdes tjänsteställe. Enbart den omständighet att en anställd arbetar mindre än 50 procent i arbetsgivarens lokaler ska inte per automatik medföra att denna loka förlorar sin identitet som tjänsteställe.

För att tjänstestället ska bli något annat än arbetsgivarens lokaler ska det finnas ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren om att den anställde ska utföra huvuddelen av sitt arbete på en viss angiven plats, till exempel i hemmet.

Av Skatteverkets ställningstagande framgår att arbetsgivarens lokal fortsatt ska anses vara tjänsteställe, även om majoriteten av arbetet utförs från hemmet. Det förutsätter emellertid att det inte finns något avtal med arbetsgivaren som anger att huvuddelen av arbetet ska utföras i bostaden. I så fall anses den anställdes bostad utgöra dennes tjänsteställe.  

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *