Förändrad tolkning av utomståenderegeln enligt nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Förändrad tolkning av utomståenderegeln enligt nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

ons 21 sep 2022

Under sommaren kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, 59–21/D, som fastställde att utomståenderegeln inte var tillämplig. Detta eftersom risken för inkomstomvandling måste beaktas vid bedömning av samma eller likartad verksamhet. Att det i rådande fall inte föreligger någon risk för inkomstomvandling ändrar enligt nämnden inte bedömningen.

Enligt 3:12-regleverket ska utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i viss omfattning tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Syftet med regelverket är att säkerställa att ingen inkomstomvandling sker genom att den aktive delägaren tar ut en del av sin ”lön” som lågbeskattad kapitalinkomst.

Andelar i ett fåmansföretag anses kvalificerade i de fall ägaren själv eller någon närstående till denne har varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Likaledes anses en andel vara kvalificerad om fåmansföretaget direkt eller indirekt ägt andelar i ett annat fåmansföretag där delägaren eller någon närstående till denne har varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående åren. Vidare anses andelar i ett fåmansföretag vara kvalificerade om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det i detta stycke först åsyftade fåmansföretaget.

Undantag enligt utomståenderegeln

Om utomstående ägare, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget där aktieägaren är verksam och inte anses verksam i betydande omfattning i företaget kan den s.k. ”utomståenderegeln” bli tillämplig. I det fall utomståenderegeln är tillämplig kommer utdelningar och kapitalvinster beskattas till en skattesats om 25 procent.

För att en utomstående ska anses äga del i ett företag i betydande omfattning ska ägandet uppgå till minst 30 procent av andelarna i företaget.

Omständigheterna i förhandsbeskedet

Omständigheterna i förhandsbeskedet gällde A som arbetar och är aktiv i fåmansbolaget X AB. A har erbjudits att förvärva en mindre aktiepost i X AB av bolagets majoritetsägare. X AB ägs till mer än 70 procent av bolaget Y AB. Aktierna i Y AB utgör kvalificerade andelar för ägarna, men ingen av dessa aktieägare är eller har varit aktiva i X AB.

Y AB äger följaktligen mer än 30 procent av kapitalet i X AB. Kapitalet har investerats genom nyemission, vilket innebär att det därigenom tillförts kapital från Y AB till X AB. Frågan är om tillskjutandet av upparbetade vinstmedel från Y AB till X AB får till följd att företagen får anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

I förhandsbeskedet hänvisar Skatterättsnämnden till praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref. 75 och HFD 2012 ref. 67 I), där kapital (pengar) förts från ett aktiebolag till ett annat, vilket ansågs innebära att bolagen bedrev ”samma eller likartad verksamhet”.

Utifrån praxis och faktumet att kapital har förts från Y AB till X AB, samt att andelarna i Y AB var kvalificerade för detta bolagets ägare, konstaterar Skatterättsnämnden att Y AB inte kan ses som en passiv utomstående ägare i X AB. Att det i rådande fall inte föreligger någon risk för inkomstomvandling ändrar enligt nämnden inte bedömningen. Konsekvensen för A är därför att hen ska beskattas enligt de s.k. 3:12-reglerna, vilket kan medföra 52 procent beskattning i stället för 25 procent.

Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta förhandsbesked kan ha kommit som en överraskning för flera och situationer kan därmed finnas där man lever i tron att utomståenderegeln är tillämplig när det i själva verket, om detta förhandsbesked kommer att stå sig även efter att Högsta förvaltningsdomstolen prövat ärendet, är fråga om att man innehar kvalificerade andelar.

Mazars kommer följa den framtida utvecklingen av målet. Vid frågor om hur rättsläget påverkar er eller era kunder, hör gärna av er för en diskussion.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *