Inget krav att ha utländska inkomster samma år då avräkning för utländsk skatt begärs

Inget krav att ha utländska inkomster samma år då avräkning för utländsk skatt begärs

tis 11 apr 2023

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 16 mars 2023 dom i mål nr 3829–22 avseende avräkning av utländsk skatt. Frågan som behandlades var huruvida en skattskyldig hade rätt till avräkning av utländsk skatt som inte avräknats tidigare år, och om det i så fall krävs att den skattskyldige hade utländska beskattade inkomster det år avräkning begärdes.

Avräkning av utländsk skatt

För att undvika att en obegränsat skattskyldigs inkomst beskattas för samma inkomst i två länder finns möjlighet till avräkning av utländsk skatt. Detta regleras i Lagen om avräkning av utländsk skatt (1986:468). Avräkning innebär att den svenska skatten som ska betalas på den utländska inkomsten kan minskas med den skatt som är betald i utlandet. Beloppet som kan avräknas är den erlagda utländska skatten, dock högst ett belopp som motsvarar ett särskilt framräknat spärrbelopp ((utländsk inkomst / sammanlagd inkomst) *svensk skatt).

Utgångspunkten är att avräkning ska ske samma år som den beskattade utländska inkomsten ingår i spärrbeloppet, men överstiger den utländsk skatten årets spärrbelopp får överskjutande belopp sparas för att avräknas något av de efterföljande fem åren.

Omständigheterna i målet

Under år 2012 hade det svenska bolaget ”A AB” en filial i Belgien. Inkomsterna från filialen beskattades med belgisk skatt och togs även upp till beskattning i Sverige. Avräkning kunde inte göras fullt ut i Sverige 2012 då den erlagda belgiska skatten översteg A AB:s spärrbelopp. I stället begärde A AB avräkning år 2017 med viss del av det överskjutande beloppet.

A AB:s begäran om avräkning avslogs av Skatteverket. Skatteverkets motivering var att en skattskyldig endast har rätt till avräkning av utländsk skatt om det finns utländska beskattade inkomster som tas upp i Sverige samma år som avräkning begärs.  År 2017 hade A AB endast haft utländska ränteintäkter som ej blivit beskattade utomlands, Skatteverket nekade därför A AB avräkning för den utländska skatten som avsåg ett tidigare år.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD konstaterade att Skatteverkets beslut inte har något stöd i lagen. Det går inte att utläsa från lagtexten något krav på att det måste finnas utländska inkomster samma år som avräkning av utländsk skatt begärs. HFD:s bedömning var att tidigare års belopp som ryms inom spärrbeloppet får användas för avräkning för ett senare år. HFD fann därför att A AB skulle medges avräkning för utländsk skatt påförd ett tidigare beskattningsår trots att det för aktuellt år inte fanns några inkomster som hade beskattats utomlands.

Domen från HFD öppnar upp för skattskyldiga (såväl fysiska som juridiska), som har nekats avräkning av tidigare erlagd utländsk skatt på grund av att det har saknats beskattade utländska inkomster under året då avräkning yrkats, att genom omprövning få nedsatt skatt. Vi på Mazars hjälper gärna till att utreda huruvida ni har möjlighet till avräkning eller avdrag för utländsk skatt

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *