Nytt kammarrättsfall gällande bostadsrättsförenings felaktiga deklaration och nedsatt skattetillägg

Nytt kammarrättsfall gällande bostadsrättsförenings felaktiga deklaration och nedsatt skattetillägg

fre 11 feb 2022

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 7 januari 2022, mål nr. 1406-21, slagit fast att en bostadsrättsförening som felaktigt redovisat sig som ett oäkta bostadsföretag i deklarationen inte undkommer ansvar men att skattetillägget ska sättas ned till hälften med hänsyn till omständigheterna i fallet.

En bostadsrättsförening kan enligt skatterättsliga regler betraktas som ett privatbostadsföretag eller ett oäkta bostadsföretag. Med privatbostadsföretag avses till exempel en bostadsrättsförening vars verksamhet till klart övervägande del består i att till sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, även kallat kvalificerad verksamhet. Uppfylls inte nyss nämnda krav betraktas föreningen som ett oäkta bostadsföretag. Gränsdragningen har en avgörande betydelse för hur föreningen och dess medlemmar ska beskattas.

Enligt de särskilda regler som gäller för ett privatbostadsföretag, ska inkomster från företagets fastighet inte beskattas. Ett oäkta bostadsföretag beskattas i stället i enlighet med allmänna regler som gäller inkomst av näringsverksamhet.

I aktuellt mål är det ostridigt att föreningen, som är ett privatbostadsföretag, deklarerade i sin inkomstdeklaration att den skulle bli beskattad som ett oäkta bostadsföretag beskattningsåret 2018. Föreningen redovisade därmed ett felaktigt underskott om knappt 5 miljoner kronor. Att föreningen felaktigt redovisade sig som ett oäkta bostadsföretag ska ha berott på att deklarationsombudet som upprättat deklarationen ska ha haft ett fel i det datorprogram som använts vid upprättandet.

Frågan i målet är därmed om det finns grund för att påföra föreningen skattetillägg på grund av att föreningen felaktigt deklarerat som ett oäkta bostadsföretag och redovisat ett underskott om knappt 5 miljoner kronor, samt om det i så fall finns skäl att meddela hel eller delvis befrielse från skattetillägg om drygt 472 000 kronor.

Kammarrätten i Stockholm bifaller delvis överklagandet och anförde att föreningen har lyft fram att felet var oavsiktligt och att det berott på deklarationsombudets datorprogram. Det finns inte något som talar emot detta och felet framstår som att det skrivits fel i deklarationen. På grund av det höga kravet på noggrannhet som får anses gälla vid upprättandet av deklarationer och att föreningen anlitat ett professionellt deklarationsombud, kan det dock inte anses oskäligt att ta ut skattetillägg. Det är den deklarationsskyldige som bär ansvaret för deklarationens riktighet. Däremot anser kammarrätten att skattetillägget om drygt 470 000 kronor med hänsyn till omständigheterna och den nyanserade bedömning som ska göras är väl högt i förhållande till omständigheterna. Skattetillägget ska därför sättas ned till hälften.

Det är värt att återigen påpeka att det är den deklarationsskyldige som är ansvarig för uppgifter som lämnas in i en deklaration till Skatteverket. Att en oriktig uppgift och ett fel beror på ett deklarationsombud eller deklarationsprogram tas ingen hänsyn till av domstolen.

Ur domen går det att dra lärdom att man även bör yrka på nedsättning av skattetillägg då omständigheterna i det enskilda fallet talar för ett skattetillägg. Vid bedömningen ska särskilt beaktas bl.a. om avgiften står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten. Vid en sådan mer nyanserad tillämpning av reglerna kan omständigheter och oskäligheter öka möjligheterna till beslut om, i vart fall, delvis befrielse.  

Kontakta oss på Mazars så hjälper vi er med frågor rörande beskattning och deklarationer.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *