Finns grund för befrielse från skattetillägg på grund av långsam handläggning i kammarrätten?

Finns grund för befrielse från skattetillägg på grund av långsam handläggning i kammarrätten?

ons 13 dec 2023

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om handläggning av mål dröjt på sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg. Mazars är ombud för den skattskyldige.

I beslut 2018-07-19 beslutade Skatteverket ett antal skattekonsekvenser för ett bolag. En av dessa var att påföra bolaget skattetillägg. Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten, som i dom 2020-08-24 ansåg att det var rätt att påföra bolaget skattetillägg.

Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten 2020-10-26.

2023-02-16, eftersom kammarrätten vid den tidpunkten ännu inte meddelat dom i målet, skrev bolaget till kammarrätten och menade att det fanns grund för kammarrätten att befria bolaget från påfört skattetillägg eftersom det bolaget fått vänta oskäligt lång tid på kammarrättens dom.

Kammarrätten meddelade dom i målet 2023-07-10.  Kammarrätten fann att varken handläggningstiden hos Skatteverket eller förvaltningsrätten varit oskäligt lång, men att det fanns skäl att ifrågasätta handläggningstiden hos kammarrätten. Vid en samlad bedömning fann kammarrätten emellertid att handläggningstiden i kammarrätten inte var att betrakta som oskäligt lång, även om det fanns skäl att anmärka på den tid som kammarrätten varit inaktiv efter det att målen varit klara för avgörande.

Bolaget överklagade kammarrättens dom, i den del den avsåg nekad befrielse från skattetillägg, till Högsta förvaltningsdomstolen. Bolaget framhöll att målet handlagts av kammarrätten under två år och drygt åtta månader, varav målet varit klart för avgörande i ca ett år och sju månader (kammarrätten beskriver i sin dom den inaktiva tiden till 1 år och fyra månader).

Högsta förvaltningsdomstolen har 2023-12-07 meddelat prövningstillstånd. Den fråga som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om handläggningen av målet har dröjt på ett sådant sätt att det finns skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg.

Av 6 kap. 1 i Europakonventionen framgår att var och en ska, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.

Av 51 kap. 1 § skatteförfarandelagen följer att det finns skäl att besluta om befrielse från skattetillägg under vissa omständigheter, som till exempel om en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att påföra skattetillägg utan att den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet.

Enligt vår mening är frågan i målet hur skälig tid ska bestämmas och om det är den sammanlagda tiden för ett måls handläggning som är avgörande för bedömningen samt om det därvid även är handläggningstiden vid varje enskild instans i sig som ska beaktas vid bedömning om skattskyldig fått prövning inom skälig tid.

Det är vår uppfattning att kammarrätten förorsakat en oskälig fördröjning av målet framför allt genom att målet varit klart för avgörande i ca ett år och sju månader före det att domar meddelades. Det är vår uppfattning att det i sig bör medföra grund för befrielse från påförda skattetillägg.

Om du har fått frågor från Skatteverket eller befinner dig i en skatteprocess är du välkommen att kontakta Mazars. Mazars processgrupp är en av Sveriges mest framgångsrika processgrupper, med flera tidigare framgångar i högsta instans.

Under 2023 är Mazars ombud i tre mål där Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *