Utomståenderegeln anses inte tillämplig då det utomstående ägande ej bestått under hela femårsperioden

Utomståenderegeln anses inte tillämplig då det utomstående ägande ej bestått under hela femårsperioden

tor 10 nov 2022

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i en dom den 19 oktober 2022 att utomståenderegeln inte var tillämplig på ett fåmansföretag där det utomstående ägandet inte ansågs ha bestått under hela den föregående femårsperioden. Anledningen till detta var att sökanden och den utomstående under en månad inte samtidigt ägde andelar i fåmansföretaget.

Utomståenderegeln

Utomståenderegeln innebär enligt 57 kap 5 § Inkomstskattelag (1999:1229) (IL) att om en utomstående i betydande omfattning äger andelar i ett fåmansföretag och har rätt till utdelning i fåmansföretaget, ska andelarna i detta fåmansföretag anses vara kvalificerade bara om det finns särskilda skäl.

Vid bedömningen av om utomståenderegeln är tillämplig ska enligt 57 kap 5 § st 1 IL sista meningen förhållanden under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Omständigheterna i målet

År 2001 grundade AA, BB, CC och DD ett gemensamt bolag (”Verksamhetsbolaget”) där samtliga kom att vara verksamma i betydande omfattning. Sedan 2014 äger AA, BB, CC och DD aktier i Verksamhetsbolaget indirekt genom sina helägda bolag (”Ägarbolagen”).

I juni 2014 förvärvade en riskkapitalfond (”Fond 1”) indirekt samtliga aktier i Verksamhetsbolaget genom BidCo1. BidCo1 ägdes till fullo av HoldCo1, ett dotterbolag till Fond 1. I samband med försäljningen av Verksamhetsbolaget återinvesterade AA, BB, CC och DD i HoldCo 1 genom Ägarbolagen.

Under 2016 såldes HoldCo1 till en annan riskkapitalfond (”Fond 2”), som förvärvade aktierna genom BidCo2, vilket indirekt ägdes av HoldCo2. Återigen återinvesterade Ägarbolagen i samband med försäljningen, denna gång i HoldCo2.

Fond 2 och Ägarbolagen sålde därefter i augusti 2020 sina aktier i HoldCo2 till en annan riskkapitalfond (”Fond 3”) som förvärvade bolaget genom BidCo3, som i sin tur indirekt var helägt av HoldCo3. Denna gång skedde dock inte återinvesteringen i samband med försäljningen, utan Ägarbolagen återinvesterade i HoldCo3 först i september 2020.

I det aktuella fallet blev frågan som HFD skulle avgöra om utomståenderegeln skulle tillämpas för andelarna i Verksamhetsbolaget.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD konstaterade inledningsvis att huvudregeln, som framkommer i HFD 2015 ref 13, är att utomståenderegeln förutsätter att AA, BB, CC och DD och utomstående samtidigt äger andelar i bolaget. Vidare konstaterade HFD att enligt den praxis som framkommit bland annat i HFD 2013 ref 84 framstår detta som ett absolut krav och att undantag endast görs vid mycket speciella omständigheter.

Eftersom det i det aktuella fallet var ett avbrott i det samtidiga ägandet ansåg HFD att det utomstående ägandet inte hade bestått under hela femårsperioden. HFD ansåg att kravet på utomstående ägande i det aktuella fallet inte var uppfyllt under femårsperioden då det under en viss tid, mellan augusti och september 2020, inte fanns något samtidigt ägande.

HFD ansåg också att undantaget vid ”mycket speciella omständigheter” inte kunde tillämpas i detta fall då avbrottet enligt AA, BB, CC och DD endast berodde på att investeringen av olika skäl hade dragit ut på tiden.

I förhandsbeskedet konstaterade Skatterättsnämnden att ett utomstående ägande i verksamhetsbolaget fanns redan från juni 2014. Den omständigheten att AA, BB, CC och DD under denna tid avyttrat sina innehav för att i nära anslutning på nytt bli indirekt ägare i verksamhetsbolaget innebar, enligt nämnden, inte något annat än att detta skulle ingå i prövningen av om det fanns särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln. HFD dömde annorlunda och ansåg att det utomstående ägandet inte hade bestått under hela femårsperioden.     

För att utomståenderegeln ska vara tillämplig krävs det att det samtidiga ägandet har bestått under hela de fem föregående beskattningsåren eller sedan verksamheten påbörjades. Av tidigare praxis har det ställts närmast absoluta krav på att ett betydande ägande ska ha bestått under hela den föregående femårsperioden och att det måste föreligga mycket speciella omständigheter för att undantag ska göras från detta krav.

I domen framgår det att AA, BB, CC och DD, indirekt via sina ägarbolag, återinvesterade i samband med försäljningarna som skedde 2014 och 2016. De aktiva ägarna förklarade inte vad avbrottet i deras indirekt ägande under 2020 berodde på, bara att investeringen ”av olika skäl” drog ut på tiden. HFD konstaterade att det hade varit ett avbrott i det samtidiga ägandet men förde ingen diskussion huruvida längden på avbrottet hade någon betydelse.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor om utomståenderegeln.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *