Vad gäller för deklarationen för 2022?

Vad gäller för deklarationen för 2022?

tor 02 feb 2023

När får jag min deklaration? Vad ska jag tänka på om jag behöver göra en fyllnadsbetalning? Är det något speciellt som jag måste tänka på när jag deklarerar för ett aktiebolag? För en hel del människor innebär deklarationen fler frågetecken än svar. För att hjälpa till att reda ut dessa frågetecken har Mazars i denna artikel samlat information kring vilka datum som gäller för både privatpersoner och aktiebolag men även några viktiga punkter som är bra att stämma av i samband med upprättandet av deklarationen.

Deklaration för privatpersoner

Kvarskatt och höjd kostnadsränta på skattekontot

Den 1 februari 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 2,5 procent till 3,75 procent, och den höga kostnadsräntan från 17,5 procent till 18,75 procent. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjdes från 1,125 procent till 1,6875 procent.

Från den 14 februari påförs ränta på kvarskatt över 30 000 kronor. Räntan kan undvikas genom en extra inbetalning till Skatteverket senast den 13 februari. På lägre belopp påförs ränta från den 4 maj. Räntan är 3,75 procent.

När får du din deklaration och när kan du deklarera?

För dig som har en digital brevlåda får du din deklaration som pdf-fil mellan den 6–10 mars och du kan deklarera från den 14 mars. Om du ännu inte har en digital brevlåda är 5 mars sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen digitalt.

Om du inte har en digital brevlåda får du din deklaration med posten mellan den 15 mars och den 15 april. Du kan deklarera från den 15 mars och sista dagen att lämna in din deklaration är den 2 maj.

Var du delägare i ett fåmansföretag vid ingången av inkomstår 2022?

Du som ägde andelar i ett fåmansföretag vid ingången av inkomstår 2022, och varit verksam i betydande omfattning i företaget, beskattas enligt de s.k. 3:12-reglerna då dina andelar anses utgöra s.k. kvalificerade andelar. Reglerna innebär i korthet att utdelning och kapitalvinst som ryms inom ett s.k. gränsbelopp beskattas med endast 20 procent i inkomstslaget kapital. Inkomst överstigande gränsbeloppet beskattas helt eller delvis i inkomstslaget tjänst (med en högsta marginalskatt om ca 55 procent). Andelar som inte anses kvalificerade utgör istället s.k. okvalificerade andelar varpå skatten på utdelning och kapitalvinst istället uppgår till 25 procent från första kronan, utan beaktande av gränsbelopp.

Gränsbeloppet beräknas antigen enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) eller huvudregeln. Om du som delägare beräknar ditt gränsbelopp enligt huvudregeln har du, om vissa villkor är uppfyllda, rätt att tillgodoräkna dig ett s.k. lönebaserat utrymme. Det lönebaserade utrymmet grundar sig på kontant utbetalda bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag under 2021. Dock ska statliga lönebidrag (t.ex. s.k. korttidsstöd) inte ingå i beräkningen och därför är det viktigt att du som delägare stämmer av om bolaget/bolagen har erhållit några statliga lönebidrag.

Om du till exempel har tagit emot en utdelning eller avyttrat andelar från ditt fåmansföretag under 2022 vari du varit verksam i betydande omfattning ska du redovisa dessa händelser på en K10-bilaga.

Resor till och från arbetet

För att göra avdrag för resor till och från arbetet måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst fem kilometer.
  • Tidsvinsten jämfört med att resa med kollektivtrafik måste vara minst två timmar.

När du beräknar ditt avdrag får du inte räkna med privata ärenden som till exempel att du lämnar eller hämtar barn på förskola eller skola.

Kom även ihåg att du bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

Deklaration för aktiebolag

Kvarskatt och höjd kostnadsränta på skattekontot

Skatteverket skickade i slutet på 2022 ut slutskattebesked för företag med bokslut september – december, där det står hur mycket skatt företaget ska betala eller få tillbaka.

Den 1 februari 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 2,5 procent till 3,75 procent, och den höga kostnadsräntan från 17,5 procent till 18,75 procent. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjdes från 1,125 procent till 1,6875 procent.

Du som företräder bolaget kan göra en fyllnadsinbetalning för att undvika kostnadsränta på kvarskatt (underskott på skattekontot). För aktiebolag med bokslut september – december 2022 med kvarskatt över 30 000 kronor ska pengarna finnas på Skatteverkets konto senast den 13 februari 2023. Ränta på slutlig skatt beräknas från den 13:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

För aktiebolag med bokslut september – december 2022 med kvarskatt som understiger 30 000 kronor ska pengarna finnas på Skatteverkets konto senast den 3 maj 2023. Ränta på slutlig skatt beräknas från den 4:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång.

När får bolaget deklarationen och när ska deklarationen lämnas in?

Den 6 februari skickar Skatteverket ut inkomstdeklarationen för aktiebolag med bokslut september – december 2022 till digital brevlåda. Skatteverket skickar ut inkomstdeklarationer på papper i slutet av februari. Nytt för i år är att endast ett deklarationsdatum gäller för bolag med bokslut från och med juli 2022. Detta innebär att sista dagen att lämna in deklarationen är 1 augusti 2023 för aktiebolag med bokslut september – december 2022, oavsett om bolaget deklarerar digitalt eller på papper, utan att riskera förseningsavgift.

Har ni koll på hur N9-bilagan ska upprättas och i så fall hur den ska fyllas i?

Den 1 januari 2019 trädde nya regler i kraft avseende hur stort avdrag för räntekostnader som juridiska person eller handelsbolag har rätt till. En begränsning av avdragsrätten kan vara aktuell om bolaget har ett s.k. negativt räntenetto. Ett bolag har ett negativt räntenetto om de ränteutgifter som bolaget ska dra av överstiger ränteinkomsterna som ska tas upp.

Enligt huvudregeln (även kallad EBITDA-regeln) har bolaget rätt att göra avdrag för deras negativa räntenetto med ett belopp som motsvarar 30 procent av det skattemässigt EBITDA, s.k. avdragsutrymmet. Bolaget får högst göra avdrag för negativt räntenetto som ryms inom avdragsutrymmet. Överstiger det negativa räntenettot avdragsutrymmet ska det hanteras som en ej avdragsgill kostnad i de skattemässiga justeringarna i deklarationen. Det finns även en förenklingsregel som innebär att bolaget får fullt avdrag för sitt negativa räntenetto under förutsättning att det totala negativa räntenettot för hela intressegemenskapen understiger 5 miljoner kronor.

Ett bolag som gör avdrag för ett negativt räntenetto enligt huvudregeln ska bifoga en N9-bilaga till sin inkomstdeklaration. Detsamma gäller bolag som utnyttjar möjligheten att göra avdrag för kvarstående negativa räntenetton från tidigare år. Även ett bolag som gör avdrag för ett negativt räntenetto som har uppkommit hos ett annat koncernföretag eller överför ett negativt räntenetto till ett annat koncernföretag (s.k. koncernutjämning) ska lämna en N9-bilaga.

Om ett bolag tillämpar förenklingsregeln ska en N9-bilaga lämnas endast om bolaget ingår i en intressegemenskap eller om bolagets negativa räntenetto överstiger 5 miljoner kronor.

Det är alltså bara bolag som tillämpar förenklingsregeln, har ett negativt räntenetto som understiger fem miljoner kronor och inte ingår i en intressegemenskap, som inte ska bifoga N9-bilagan till sin inkomstdeklaration.

När det gäller inkomstdeklarationen för privatpersoner kan det vara många delar att hålla reda på. Det är därför viktigt att stämma av att de förtryckta beloppen i deklarationen är korrekta.

Även när det gäller inkomstdeklarationen för aktiebolag kan det finnas många frågetecken. Sedan ränteavdragsreglerna trädde i kraft har vi noterat att Skatteverket skickat ut förfrågningar till bolag som inte inkommit med en N9-bilaga. Om ett bolag inte lämnar in en N9-bilaga trots att de är skyldiga att göra så kan Skatteverket besluta att ta ut skattetillägg om vissa villkor är uppfyllda. Det är därför viktigt att säkerställa om ett bolag är skyldiga att lämna en N9-bilaga eller inte.

Om du har frågor eller funderingar kring din privata inkomstdeklaration eller inkomstdeklarationen för aktiebolag är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *