Svenska pensionärer bosatta i Portugal skattskyldiga i Sverige

Svenska pensionärer bosatta i Portugal skattskyldiga i Sverige

ons 13 dec 2023

Flera ärenden från Skatteverkets beslut att beskatta utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar till personer bosatta i Portugal har överklagats och prövats i förvaltningsrätter och kammarrätter. Den 8 november 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) mot överklagandet av domen i mål nr 6366-6369-22. Det innebär att kammarrättens dom står fast och att målet inte kommer prövas i sak av HFD.

Tidigare skatteavtal mellan Sverige och Portugal upphörde att gälla den 1 januari 2022. Detta medförde att de skattebefrielser som bosatta i Portugal tidigare erhållit upphörde. Efter avtalets upphörande drog Skatteverket slutsatsen att bosatta personer i Portugal, som erhöll tjänstepension och tjänstepensionsförsäkring, var begränsat skattskyldiga i Sverige. Erhållna utbetalningar skulle sålunda bli föremål för svensk SINK-skatt. Frågan har tagits upp i flera mål i både förvaltnings- och kammarrätter.

De klagande i målen har framhävt att upphävandelagen föreskriver att en inkomst som ”förvärvats före ikraftträdandet” fortsatt ska vara undantagen från svensk beskattning. Domstolarna har dock noterat att även om ordet ”förvärvats” kan ha olika betydelser enligt andra lagar, innebär det inte en annan bedömning i dessa fall. Stöd för detta ansågs även finnas i den engelska lydelsen av avtalet.

Vidare fann domstolarna att syftet med lagen om att avskaffa skatteavtalet var att tillåta beskattning av portugisiskt bosatta personer från och med den 1 januari 2022. Kammarrätterna meddelade liknande beslut, vilka stämde överens med Skatteverkets bedömning.

En del av dessa beslut överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som i november beslutade att inte meddela prövningstillstånd för ett av målen. Kammarrättens avgörande står således fast och Skatteverket kommer även fortsättningsvis att tolka det som att det från och med den 1 januari 2022 ska påföras SINK-skatt på tjänstepensioner och tjänstepensionsförsäkringar. Ni hittar Skatteverkets kommentarer i sin helhet här.

Utöver utvecklingen gällande svensk del av skatt på utbetalningar för personer bosatta i Portugal, har även utveckling skett i Portugal gällande den portugisiska skatten. Mazars har tidigare publicerat ett inlägg kring detta, ni hittar den senaste artikeln här: Portugal ändrar fokus – avskaffar NHR-reglerna.

I och med att kammarrättens beslut står fast kommer inte ärendet att granskas materiellt av HFD. Skatteverket har därför fått stöd för sin argumentation angående beskattning av utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar till Portugal genom tillämpning av SINK-skatt, vilket även överensstämmer med lagstiftarens avsikt med lagändringen.

Har du planer på att flytta till Portugal, eller är du redan bosatt i landet och önskar få rådgivning kring hur utvecklingen på området kan påverka dig, är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *