Skattereduktion på investeringar

Skattereduktion på investeringar

tor 04 feb 2021

Till följd av coronapandemin har investeringstakten hos företag minskat. För att uppmuntra till nya investeringar föreslås att en tillfällig skattesänkning införs för både fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Förslaget fanns med redan in höstens budgetproposition och är nu ute på remiss.

Syftet med att införa en skattereduktion är att stimulera till nya investeringar samtidigt som företag som planerar att göra investeringar tidigarelägger dessa. En tidigareläggning av investeringar anses ha en positiv effekt för återhämtningen av ekonomin. Det är en bred åtgärd genom att skattereduktionen inte är begränsad till ett företags storlek eller bransch.

Vem har rätt till skattereduktion?

Både fysiska och juridiska personer har rätt till skattereduktion under förutsättning att de har ett underlag för skattereduktion.

Även utländska juridiska personer och fysiska personer som är begränsat skattskyldiga kommer att ha rätt till skattereduktion om de bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige. Vidare omfattas svenska företags investeringar i verksamheter som bedrivs från fast driftställe utomlands och som beskattas i Sverige.

Svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer som inte är skattskyldiga för sina inkomster omfattas också av skattereduktionen.

Underlag för skattereduktion

Underlaget för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som har förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt under kalenderår 2021. En förutsättning för att värdet ska ingå i underlaget är att utgiften för inventarierna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, vilket innebär att utgifter som får dras av direkt inte ska ingå i underlaget.  Inte heller tillgångar som antas ha ett bestående värde, till exempel konst, får ingå i underlaget. Vidare krävs att inventarierna finns kvar i företaget vid utgången av det år då reduktionen kan begäras.

Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av underlaget. Avräkning sker mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Exempel

Ett bolag med räkenskapsår motsvarande kalenderår anskaffar i maj 2021 inventarier för ett värde om totalt 1 000 000 kr. Genom det nya förslaget om skattereduktion minskar bolagets skattekostnad för beskattningsår 2022 med 39 000 kr.

 Utan skattereduktionMed skattereduktion
Vinst2 000 000 kr2 000 000 kr
Bolagsskatt (20,6 %) 412 000 kr412 000 kr
Skattereduktion– 39 000 kr
Total skattekostnad412 000 kr373 000 kr

Inventarier anskaffade från någon inom samma intressegemenskap

För att motverka missbruk av reglerna införs bland annat bestämmelser som undantar transaktioner som genomförs inom en intressegemenskap. I underlaget för skattereduktion får därför inte utgifter för inventarier anskaffade från någon inom samma intressegemenskap räknas med, om inventarierna har använts för stadigvarande bruk.  Vid förvärv från någon inom samma intressegemenskap får i stället värdet högst uppgå till inventariernas marknadsvärde vid förvärvet. Om inventarierna efter förvärvet fortfarande används i samma näringsverksamhet som tidigare, eller i näringsverksamhet som bedrivs av någon inom samma intressegemenskap, får inte anskaffningsutgiften ingå i underlaget.

Med intressegemenskap i enlighet med dessa regler menas bland annat en koncern av sådant slag som anges i årsredovisningslagen, en oäkta koncern och närstående personer, och deras företaget, till en fysisk person som äger företag i en oäkta koncern.

När kan skattereduktion medges?

Bestämmelserna om skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. En begäran om skattereduktion ska ske det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Det innebär att ett företag med kalenderår som räkenskapsår kan begära skattereduktionen i inkomstdeklarationen för beskattningsår 2022. Kan skattereduktionen inte i sin helhet utnyttjas det första beskattningsåret, får yrkande för resterande reduktion göras året därpå.

Det finns olika sätt att öka incitamentet för företag att tidigarelägga investeringar, till exempel genom att förkorta avskrivningstiden eller öka möjlighet till omedelbara avdrag för anskaffning. Att införa en skattereduktion för investeringar är däremot en kraftfullare åtgärd. En justering av avskrivningstiden medför förvisso en positiv effekt genom att avdraget tidigareläggs men innebär inte någon minskad skattekostnad över tid. Skattereduktion gäller vid sidan av värdeminskningsavdrag och ger därmed företag en total minskad skattekostnad.

Men anledning av förslaget om skattereduktion bör företag som planerar att göra större investeringar försöka genomföra dessa någon gång mellan 1 januari – 31 december 2021, annars går rätten till skattereduktion förlorad. Även företag med egenproduktion bör tänka på tidpunkten för färdigställande av pågående och planerade investeringstillverkningar. För företag med brutet räkenskapsår är det viktigt att ta ställning till när under beskattningsåret som inventarier har anskaffats då bedömningen utgår från den dag då värdeminskningsavdrag får påbörjas.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *