Från förslag till lag - Riksdagen har fattat beslut om förslaget avseende skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021

Från förslag till lag – Riksdagen har fattat beslut om förslaget avseende skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021

fre 15 okt 2021

Riksdagen har beslutat att anta förslaget om en tillfällig lag som ger möjlighet till skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021.

Vad innebär de nya reglerna?

  • Både fysiska och juridiska personer har rätt till skattereduktion under förutsättning att de har ett underlag för skattereduktion.
  • Underlaget för skattereduktionen utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som har förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt under kalenderår 2021.
  • De nya reglerna ger möjlighet till en skattereduktion om 3,9 % av underlaget om vissa villkor är uppfyllda. Avräkning sker mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.
  • En förutsättning för att värdet ska ingå i underlaget är att utgiften för inventarierna dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, vilket innebär att utgifter som får dras av direkt inte ska ingå i underlaget. Inte heller tillgångar som antas ha ett bestående värde, till exempel konst, får ingå i underlaget. För att motverka missbruk av reglerna införs bland annat bestämmelser som undantar transaktioner som genomförs inom en intressegemenskap. I underlaget för skattereduktion får därför inte utgifter för inventarier anskaffade från någon inom samma intressegemenskap räknas med, om inventarierna har använts för stadigvarande bruk. 
  • Vidare krävs att inventarierna finns kvar i företaget vid utgången av det år då reduktionen kan begäras. Om räkenskapsåret motsvarar kalenderår innebär det att inventarierna måste finnas kvar vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum.
  • I vår artikel från 4 februari 2021 kan ni läser mer om förslaget.

Viktiga tidpunkter

De nya reglerna införs som en ny tillfällig lag som kommer träda i kraft den 1 januari 2022 och upphör att gälla den 31 december 2024.

Skattereduktion ska begäras det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022. Om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, ska skattereduktionen begäras det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Det innebär att ett företag som har beskattningsår som motsvarar kalenderår kan begära skattereduktionen i inkomstdeklarationen för beskattningsår 2022, dvs. i den deklaration som upprättas under våren 2023. För företag med brutet räkenskapsår som avslutas efter den 31 december ska skattereduktionen begäras vid upprättandet av deklarationen avseende det brutna räkenskapsåret.

Kan skattereduktionen inte i sin helhet utnyttjas det första beskattningsåret, får yrkande för resterande reduktion göras året därpå.

Detta är ett välkommet beslut som också går hand i hand med reglernas syfte,  att ge incitament till företagen att öka och tidigarelägga sina investeringar för att få positiva effekter för återhämtningen av ekonomin samt även påskynda omställningen av ekonomin.

Det bör påpekas att beslutet fattades relativt sent med tanke på att investeringen måste ha gjorts under 2021. Av den anledningen är det viktigt att bolag och enskilda näringsidkare nu ställer sig följande frågor:

  • Vilka investeringar har gjorts under 2021?
  • Finns det några investeringar som kan tidigareläggas så att de uppfyller kraven på levererade eller färdigställda under 2021?
  • Uppfyller investeringarna villkoren för skattereduktion?

Om ni har några frågor eller funderingar kring de nya reglerna är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss på Mazars Skatt så diskuterar vi gärna era frågor med er.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *