Skattenyheter 2021

Skattenyheter 2021

tis 15 dec 2020

Det gångna året har varit tufft för många med anledning av Covid-19, därför är det kul att få skriva om ett antal positiva skattenyheter som träder i kraft den 1 januari 2021 .

Inkomst av tjänst

5 års expertskatt

Expertskatten, dvs. skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de fem första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige (idag gäller tre år).

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020. För mer information om expertskatten, läs vårt tidigare blogginlägg.

Fler RUT-tjänster och höjt belopp

RUT-avdraget utvidgas med fyra nya tjänster från och med 1 januari 2021:

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil (ej kemtvätt).
  • Möblering av bostad (ej inredningstjänster).
  • Transport av bohag till magasinering och till platser där de kan komma till återanvändning.
  • Enklare tillsyn av bostad, exempelvis vattna blommor, ta in post m.m.

För beräkningen av arbetskostnaden för transporter till återanvändning och tvätteritjänster, ska en schablon på 50 % av den sammanlagda kostnaden (inklusive moms) användas. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad användas.

Taket för RUT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdraget kvarstår med max 50 000 kr. Den sammanlagda avdragsgränsen för ROT- och RUT-avdrag höjs därmed från 50 000 kr till 75 000 kr.

Skattereduktion för grön teknik

Den 1 januari 2021 träder en ny skattereduktion för grön teknik ikraft för privatpersoner. Skattereduktionen införs i syfte att underlätta klimatomställning och kan ges för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Den nya skattereduktionen ersätter det nuvarande stödet som går att söka hos Naturvårdsverket.

Reduktionen ska fungera på samma sätt som RUT- och ROT-avdrag, vilket innebär att köparen får avdrag direkt på fakturan. Avdraget gäller för installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktion ges för både arbetskostnad och material och kan uppgå till högst 50 000 kr per person och år. Reduktion medges med 15 % för solceller, 50 % för lagring av egenproducerad elenergi och 50 % för laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktion för förvärvsinkomster

En ny skattereduktion på förvärvsinkomster införs från den 1 januari 2021 och innebär att inkomstskatten kan sänks med upp till 1 500 kr per person och år. Skatten sänks för alla som har en inkomst på över 40 000 kr per år från exempelvis arbete, sjukförsäkringsförmåner och pension. Full skattesänkning ges till dem som har en inkomst på minst 20 000 kr per månad.

Under 2022 och 2023 ska skattesänkningen öka.

Inkomst av kapital

Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning

Idag beskattas ett uppskov med en ränta på 0,5 procent av det uppskovsbelopp som fanns den 1 januari inkomståret. Från och med inkomstår 2021 (deklarationen som lämnas in 2022) tas räntan på uppskjuten vinstbeskattning vid försäljning av en privatbostad bort. De nya reglerna gäller på både nya och gamla bostadsuppskov.

Den som sålde sin permanentbostad med vinst mellan åren 2014 och 2019, men som avstod från att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om uppskov genom att begära omprövning. Om man ansöker om, och beviljas uppskov i efterhand, ska man även betala den årliga skatten i efterskott. Skatten betalas från och med inkomståret efter försäljningen av den gamla bostaden till och med inkomstår 2020.

Inkomst av näringsverksamhet

Sänkt bolagsskatt

I juni 2018 beslutades att den svensk bolagsskatten skulle sänkas, från 22 procent till 20,6 procent, och att sänkningen skulle genomföras i två olika steg. Som ett första led sänktes bolagsskatten den 1 januari 2019 till 21,4 procent. Nu träder den slutliga sänkningen i kraft, vilket innebär att bolagsskatten uppgår till 20,6 procent för räkenskapsår som påbörjas tidigast den 1 januari 2021.

Den sänkta bolagsskatten innebär även att tillfälliga regler om återföring av periodiseringsfond och avsättning till expansionsfond tillämpas.

Periodiseringsfond

Avsättning till periodiseringsfond ska återföras till beskattning senast sjätte året efter det år aktiebolaget gjorde avsättningen till fonden i räkenskaperna.

Avsättning har gjorts vid ett beskattningsår som börjats:Återföring görs vid ett beskattningsår som börjats:Återföring ska göras med:
Före 1 januari 2019Efter 31 december 2018, men före 1 januari 2021103 procent
Före 1 januari 2019Efter 31 december 2020106 procent
Efter 31 december 2018, men före 1 januari 2021Efter 1 januari 2021104 procent

Expansionsfond

Det finns en gräns för hur mycket som får sättas av till expansionsfond, vilket är beräknat på kapitalunderlaget vid årets slut.

Beskattningsår:Expansionsfondsskatt:Kapitalunderlaget multipliceras med:
Fram till och med 202022 procent128,21 procent
Som påbörjas 1 januari 2021 eller senare20,6 procent125,94 procent

Ekonomisk arbetsgivare

En person som är begränsat skattskyldig i Sverige och som är anställd av ett svenskt företag, beskattas i Sverige för sin inkomst. Om arbetstagaren istället är inhyrd från ett utländskt företag utan fast driftställe i Sverige, beskattas arbetstagaren dock inte i Sverige om vistelsen understiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

Från den 1 januari 2021 införs nya regler om s.k. ekonomisk arbetsgivare. Reglerna införs i syfte att skapa mer konkurrensneutrala regler och innebär att begränsat skattskyldiga arbetstagare som är uthyrda till ett företag i Sverige ska beskattas för arbete i Sverige oavsett om de vistas här mer eller mindre än 183 dagar. Med uthyrning avses att en fysisk person hyrs ut eller ställs till förfogande av sin arbetsgivare för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige under kontroll och ledning av detta svenska företag. Skyldigheten att göra skatteavdrag på ersättning för arbete utfört i Sverige faller på den utländska arbetsgivaren.

Arbete som utförs under högst 15 dagar i följd och inte sammanlagt överstiger 45 dagar under ett kalenderår undantas från det nya regelverket.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *