Budgetpropositionen för 2024

Budgetpropositionen för 2024

fre 22 sep 2023

Den 20 september presenterade regeringen den nya budgetpropositionen inför kommande år. Propositionen innehåller regeringens förslag på statens budget för år 2024. Förslagen påverkas i stort av det ekonomiska läget – särskilt den rådande inflationen, reformutrymmet samt finansieringsbehovet. I denna artikel ges en överblick av de förslag som presenterades i budgetpropositionen som berör det skatterättsliga området.

Pausad uppräkning av skiktgräns för statlig inkomstskatt

I budgetpropositionen meddelar regeringen att skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 ska ligga kvar på samma nivå som för beskattningsåret 2023. Detta innebär att skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster kommer uppgå till 598 500 kronor även för beskattningsåret 2024.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner kan ges en viss skattelättnad i Sverige under förutsättning att vissa kvalifikationer är uppfyllda. Skattelättnaden består av att 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet samt viss ersättning för utgifter som uppstått med anledning av vistelsen i Sverige, inte ska tas upp till beskattning. I budgetpropositionen föreslås att denna skattelättnad ska utvidgas från att gälla under högst fem år, räknat från den dag då vistelsen i Sverige påbörjades, till att i stället gälla under högst sju år. Förslaget motiveras av vikten av att Sveriges expertskatteregler är konkurrenskraftiga.

Sänkt skatt på plastbärkassar

För närvarande ska skatt betalas med tre kronor per plastbärkasse, om inte plastbärkassen har en väggtjocklek som understiger femton mikrometer och en volym som inte överstiger sju liter – i dessa fall ska skatt betalas med trettio öre per plastbärkasse. Bakgrunden till denna beskattning är EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. Med anledning av att detta förbrukningsmål bedöms vara möjligt att nå med en lägre skattenivå, föreslår regeringen en skattesänkning. Denna skattesänkning hade inneburit att de plastkassar som för närvarande beskattas med tre kronor i stället ska beskattas med 50 öre och att de plastbärkassar som innan beskattades med 30 öre nu ska beskattas med 5 öre.

Förstärkt jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag

Det föreslås att det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas med 11,04 miljarder kronor. Detta hade medfört en skatteminskning med i genomsnitt 2 600 kr per person och år.  Det föreslås även att en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget ska införas för äldre, men även att den grupp som ska omfattas ska höjas från 65 år till 66 år.

Även pensionärer kommer åtnjuta en viss skattelättnad, då det förhöjda grundavdraget föreslås förstärkas ytterligare. Den genomsnittliga skattesänkningen, till följd av detta förslag, blir cirka 1 300 kronor per person och år.

Justerat rotavdrag

I budgetpropositionen föreslår regeringen att tillfälligt höja taket för rotavdrag från 50 000 kr till 75 000 kr, i syfte att främja efterfrågan på arbete med ROT-avdrag. Enligt budgetpropositionen ska förslaget träda i kraft den 1 juli 2024 och gälla till årsskiftet 2024/2025. Bakgrunden till detta förslag är det svåra ekonomiska läget som Sverige befinner sig i, där företagare inom inte minst byggsektorn pressas hårt av inflationen.

Sänkt skatt på drivmedel

Sedan år 2020 har bensinpriset och dieselpriset successivt stigit med 40 respektive 60 procent. För att stötta hushåll under den rådande inflationen föreslås att skatten på bensin och diesel ska sänkas med totalt 5,64 miljarder kronor år 2024. För bensin kommer sänkningen motsvara 75 öre i jämförelse med 2023 års nivå. För diesel kommer det ske en viss höjning jämfört med 2023 års nivå, men en sänkning om 43 öre per liter jämfört med den nivå som egentligen skulle ha gällt för 2024 i enlighet med indexeringen.

Sänkt skatt på snus och höjd skatt på cigaretter och röktobak

Regeringen föreslår att skatten på de flesta tobaksprodukter, bland annat cigaretter och röktobak, ska höjas med 9 procent. Skatten för snus föreslås däremot att sänkas med 20 procent. Höjningarna och sänkningarna i enlighet med detta förslag hade inneburit att priset för ett paket cigaretter förväntas öka med cirka 4 kronor samtidigt som priset för en snusdosa förväntas sänkas med cirka 3 kronor.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga personer

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som fyllt 15 år men inte 18 år föreslås slopas.

Höjd skatt på spel

Regeringen föreslår att punktskatten på spel höjs från 18 till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod.

Omsättningsgräns mervärdesskatt

Det föreslås att omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt bör höjas från 80 000 kr till 120 000 kr per kalenderår. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2025.

Nya mervärdeskatteregler för små företag

Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt bör få tillämpas av beskattningsbara personer som är etablerade i andra EU-länder. På motsvarande sätt bör beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige få möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i andra EU-länder. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2025.

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Regeringen föreslår att det införs tilläggsskatt för företag i stora koncerner som är ett led i att införa rådets direktiv (EU) 2022/2523 om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i unionen. Ett syfte med bestämmelserna är att förhindra vinstförflyttning till jurisdiktioner med låg eller ingen beskattning. Enligt det kommande förslaget ska nationella och multinationella koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro vara föremål för en effektiv skatt om minst 15 procent på en särskilt definierad skattebas.

Har du frågor angående din skatt, tveka inte att höra av dig till oss här på Mazars.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *