Avdragsrätt för moms på förvärvskostnader vid köp av holdingbolag 

Avdragsrätt för moms på förvärvskostnader vid köp av holdingbolag 

tor 14 mar 2024

Den 12 mars 2024 meddelade Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) en principiellt viktig dom avseende rätt till avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid förvärv av ett holdingbolag, och där momspliktiga förvaltningstjänster endast skulle tillhandahållas det rörelsedrivande dotterdotterbolaget. HFD anser att kostnaderna helt eller delvis kan anses utgöra allmänna omkostnader i en ekonomisk verksamhet. Det som är avgörande är att det finns ett objektivt samband mellan transaktionerna. 

Den överklagade domen, från Kammarrätten i Jönköping, avsåg ett bolag som yrkade att avdragsrätt förelåg på förvärvskostnader som uppkom vid förvärv av ett holdingbolag som i sin tur ägde ett rörelsedrivande dotterbolag. Momspliktiga förvaltningstjänster skulle bara tillhandahållas det rörelsedrivande dotterdotterbolaget.  

Skatteverket nekade momsavdrag på förvärvskostnaderna då verket var av uppfattningen att avdragsrätt för förvärvskostnader endast kan medges om det förvärvande bolaget tillhandahåller momspliktiga förvaltningstjänster direkt gentemot det köpta bolaget, vilket här innebar holdingbolaget.  

Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg emellertid att avdragsrätt förelåg för ingående moms även om förvaltningstjänsterna bara tillhandahölls det rörelsedrivande dotterdotterbolaget. 

HFD anser att kostnader som uppkommer i samband med förvärv av dotterbolag kan utgöra allmänna omkostnader i en ekonomisk verksamhet, trots att förvaltningstjänster endast kommer att tillhandahållas det förvärvade holdingbolagets dotterbolag. Detta då det måste göras en objektiv bedömning av transaktionerna och sambandet mellan transaktionerna och den beskattningsbara personens ekonomiska verksamhet. HFD påtalar i domen att den faktiska avsikten med förvärvet av holdingbolaget var att tillhandahålla dotterdotterbolaget skattepliktiga tjänster mot ersättning. Det finns inget som talar emot att verksamheten har bedrivits på detta sätt. 

HFD avslog överklagandet från Skatteverket och meddelade att det föreligger avdragsrätt för ingående moms på förvärvskostnaderna. 

Domen är ett välkommet klargörande av en viktig principiell fråga avseende vad som gäller vid förvärvskostnader av en koncern med rörelsedrivande dotterbolag, där tjänster endast tillhandahålls de rörelsedrivande dotterdotterbolagen. Praxis har tidigare varit oklar och kammarrätterna har landat i olika slutsatser trots likartade förutsättningar. Skatteverkets inställning har varit restriktiv där avdrag i många fall har nekats om förvaltningstjänster inte tillhandahållits direkt till det förvärvade dotterbolaget.  

Av domskälen kan utläsas att HFD tillämpar ett mer nyanserat och ändamålsenligt synsätt vad det gäller allmänna omkostnader i en ekonomisk verksamhet och vid bestämmandet av avdragsrätten för moms i samband med förvärv av dotterbolagsaktier. Även framledes är det dock viktigt att avdragsrätten för moms på förvärvskostnader bedöms i varje enskilt fall och om kostnaderna objektivt kan kopplas till förvärvarens samlade ekonomiska verksamhet. 

Den omständigheten att rättsläget nu har förtydligats medför att det kan finnas anledning att se över tidigare nekade avdrag för ingående moms på förvärvskostnader.  

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor kring hur domen påverkar er verksamhet.  

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *