Skattenyheter i budgetpropositionen för 2023

Skattenyheter i budgetpropositionen för 2023

fre 18 nov 2022

Den 8 november 2022 lämnades budgetpropositionen för 2023 över till riksdagen. Av propositionen framgår regeringens förslag på reformer och åtgärder med syfte att stötta svenska hushåll och företag, åtgärder för en mer fossilfri elproduktion och minskade utsläpp m.m. Målet är att Sverige ska möta utmaningar som lågkonjunktur och inflation med en balanserad och ansvarsfull finanspolitik och långsiktiga åtgärder. Budgetpropositionen bygger på ett samarbete mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. I den här artikeln redogörs översiktligt för förslagen på det skatterättsliga området.

Inkomstskatt

Ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre

Syftet med jobbskatteavdraget var att det skulle vara högre för äldre och på så sätt ge personer över 65 år ett incitament att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det ordinarie jobbskatteavdraget har sedan dess höjts till att överstiga avdraget för de över 65 år. Vad som nu föreslagits i budgetpropositionen innebär att jobbskatteavdraget för 65+ återigen blir högre än det ordinarie jobbskatteavdraget. För arbetsinkomster upp till 300 000 kr per år sänks marginalskatten med 2 procentenheter. För arbetsinkomster på 300 000 kr och uppåt, till den inkomstnivå där skattereduktionen är nästintill utfasad, sker en skattesänkning om 6 000 kr per år.

Förslaget är ett led i att fler äldre skall komma att delta på arbetsmarknaden då det lönar sig mer än tidigare att arbeta. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Bibehållet reseavdrag samt justering för tjänsteresor, hemresor m.m.

Förslaget innebär att den avståndsbaserade modell för skattelättnad för arbetsresor som skulle trätt i kraft i januari 2023 inte införs. I stället bör reseavdraget kvarstå i sin nuvarande form. Förslaget medför dock en höjning av schablonbeloppen för att bättre matcha de kostnader som de är menade att täcka. Beloppet för avdrag för arbetsresor med egen bil föreslås höjas till 25 kronor per mil och avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil (oavsett drivmedel) till 12 kronor per mil. Undantaget är dock helt eldrivna förmånsbilar där avdraget ligger kvar på 9,50 kronor per mil. På motsvarande sätt höjs schablonbeloppen för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet samt avdrag för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil. Tillämpade schablonbelopp vid avdrag för kostnader för hemresor med egen bil eller förmånsbil justeras på motsvarande sätt.

Tidigare fattat beslut om att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och ort i arbetsgivardeklarationen föreslås kvarstå.

Förslaget ska bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden samt i viss mån lägre arbetslöshet. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Skattereduktion installation solceller

Regeringen bedömer att stöd för installation av solceller minskar beroendet av fossilbaserad elproduktion samt bidrar till kapacitetsutbyggnad av produktionen av förnybar el och föreslår därmed förstärkt skattereduktion. Skattereduktionen föreslås höjas från 15 % till 20 % vilket ska sänka köparens kostnad och på så sätt öka efterfrågan på solceller.

En promemoria har remitterats av Finansdepartementet. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

En tillfällig skattefrihet för förmån att ladda egen bil eller förmånsbil på arbetsplatsen föreslås. Syftet med skattefriheten är att bidra till omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara bilar. Förslaget förväntas även medföra en minskad administrativ börda vid redovisning av sådan förmån.

Den tillfälliga skattefriheten föreslås träda i kraft 1 juli 2023 och gälla till och med 30 juni 2026.

Socialavgifter

FoU – Nedsättning av arbetsgivaravgifter förstärks

Forskning är av stor vikt för näringslivet och samhället i stort. Sedan tidigare finns bestämmelser i Socialavgiftslagen som innebär att ett avdrag med 10 % av avgiftsunderlaget ska göras vid beräkning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Det sammanlagda avdraget som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning och utveckling hos den avgiftsskyldiga får inte överstiga 600 000 kr. För att stödja företags möjlighet att bedriva forskning och utveckling vill regeringen nu höja gränsen från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr.

Höjningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Avfallsförbränningsskatten

Lagen om skatt på avfall som förbränns

Enligt en utvärdering som Skatteverket genomfört uppnår avfallsförbränningskatten inte sitt syfte av att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Kraftvärmen är viktig då den bidrar till planerbar och stabil elförsörjning, men avfallsförbränningskatten riskerar att på sikt att minska kraftvärmeproduktionen. Regeringen föreslår därför att avfallsförbränningskatten avskaffas genom att lagen om skatt på avfall som förbränns upphävs. Även bestämmelser i Skatteförfarandelagen som anknyter till lagen om skatt på avfall som förbränns föreslås tas bort.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Lagen ska dock fortsatt gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Punktskatt

Slopad skattenedsättning för datorhallar

Nya förutsättningar på den europeiska elmarknaden är bakgrunden till att regeringen föreslår att skattenedsättning för elförbrukning i datorhallar slopas. Tanken är att ge datorhallarna ytterligare incitament att energieffektivisera sin verksamhet. För att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan elförbrukning direkt i datorhallar respektive förbrukning av fjärrkyla eller fjärrvärme föreslås också att möjligheten till återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft som förbrukas för framställning av värme eller kyla till datorhallar slopas. Även möjligheten att godkännas som frivilligt skatteskyldig för energiskatt på elektrisk kraft föreslås slopas eftersom det inte längre finns anledning att godkänna den som förbrukar el i en datorhall som frivilligt skatteskyldig då skattenedsättningen för datorhallar slopas.

Datorhallar har, till skillnad från andra verksamheter, varit hindrade att göra avdrag för förbrukning som skett i vissa utpekade kommuner i norra Sverige. Eftersom skattenedsättning för datorhallar slopas bör också begränsningen för avdraget, som inneburit att avdraget inte medges för förbrukning inom verksamheter där lägre skattenivå kan uppnås på annat sätt, slopas.  

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2023. Tidigare bestämmelser gäller dock fortsatt för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Koldioxidskatt

Slopad koldioxidskatt på bränsle i kraft- och värmeverk

Den pågående elkris som just nu är aktuell behöver akut mildras. Regeringen anser därför att bränsle som förbrukas i kraft- och värmeverk skall vara befriad från koldioxidskatt vid framställning av värme. Regeringen föreslår också att användning av råtallolja vid framställning av värme bör befrias från energiskatt likt koldioxidskatten. Slopad koldioxidskatt skulle förbättra verksamheters lönsamhet samt att det i framtiden ökar produktionen av el genom investeringar i nya eller befintliga kraftvärmeanläggningar.

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Energiskatt

Tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel

En svag svensk krona och Rysslands invasion av Ukraina har givit effekt i form av höga drivmedelspriser. För svenska hushåll och företag har detta lett till stora konsekvenser, framför allt inom jordbruket och åkerinäringen. Regeringen förslår därför att skatten på bensin och diesel skall sänkas under tre år med 1 krona inklusive mervärdeskatt. Drivmedelsskatten skall analyseras årligen och i det fall världsmarknadspriset är lägre och sänkningen har fått avsedd effekt kan den tillfälliga sänkningen av skatten upphöra redan under 2024 eller 2025.

Det kommande förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Mervärdesskatt

Höjd moms på vissa reparationer

Mervärdesskatten är en effektiv skatt och är en intäktskälla för staten. På reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänktes mervärdesskatten den 1 juli 2022 från 12 % till 6 %. Regeringen föreslår, i syfte med att skapa större enhetlighet, att mervärdesskatten för reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne skall höjas från 6 till 12 %.

Föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *