SRN om avdragsrätt för moms på anställdas inköp av kontorsutrustning

SRN om avdragsrätt för moms på anställdas inköp av kontorsutrustning

fre 03 sep 2021

Skatterättsnämnden har i förhandsbeskedet SRN 2-21/I bedömt att en arbetsgivare saknar avdragsrätt för moms på inköp av kontorsutrustning som anställda gjort för arbetsgivarens räkning.

Bakgrunden i förhandsbeskedsärendet var följande. Ett bolag hade för avsikt att erbjuda sina kontorsanställda kompensation för inköp av kontorsutrustning att använda vid hemarbete. Kontorsutrustningen skulle bestå i skrivbord och skrivbordslampa. Urvalet produkter hade begränsats av bolaget då de skulle uppfylla vissa ergonomiska krav. Inköpet begränsades även av ett maxbelopp. Syftet med erbjudandet var att möta de förändringar i arbetssätt som påskyndats av pandemin och de krav som ställs på de anställdas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. För att bolaget skulle kompensera de anställda för inköpen uppställde bolaget som villkor att den anställde skulle göra inköpet i eget namn. Vidare krävdes att den anställde skulle vara betalningsskyldig för inköpet gentemot leverantören. Den anställde skulle vid inköpet ange bolagets namn, antingen som c/o-adress eller i kommentarsfält med angivande att beställningen avser inköp av kontorsutrustning för bolagets räkning. Bolaget uppmuntrade betalning med företagskort men detta var inget krav för att inköpet skulle kompenseras av bolaget.

Bolaget begärde förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN), för att få klarhet i om bolaget skulle ha avdragsrätt för moms på de inköp av kontorsutrustning som de anställda gjort för bolagets räkning för användning i sina hem.

SRN:s majoritet bedömde att bolaget inte hade avdragsrätt för momsen på inköpen, då det var de anställda och inte bolaget som skulle anses ha förvärvat kontorsutrustningen från leverantörerna. De anställda ansågs därmed inte göra ett utlägg för bolagets räkning (fråga fick snarast anses vara om en kostnadsersättning). Inte heller kunde de anställda anses överlåta utrustningen till bolaget i egenskap av beskattningsbara personer. Därmed hade bolaget inte avdragsrätt för den moms som belöpte på de anställdas inköp av kontorsutrustning.

SRN:s majoritet går i förhandsbeskedet helt på Skatteverkets linje.

Dock synes Skatteverket i sin argumentation emotsäga sina egna uttalanden i Rättslig vägledning.
I den rättsliga vägledningen anger Skatteverket att det i situationer när det kan anses naturligt att arbetsgivaren står för inköpet, kan godtas att den anställde gör ett utlägg för arbetsgivarens räkning även om den anställde har betalningsansvaret för inköpet. Som exempel på sådana inköp nämner Skatteverket facklitteratur, kost, logi och representation eller drivmedel till en personbil som används i tjänsten. Ingenstans i den rättsliga vägledningen nämns dock att just inköp av inventarier som ska placeras i de anställdas hem skulle undantas från nämnda bedömning.

Givet rådande pandemi kan SRN:s resonemang tyckas något förvånande. Man kan argumentera för att det vore just naturligt att arbetsgivaren står för inköp av kontorsutrustning för hemarbete; inte minst med tanke på att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar sträcker sig också till hemmiljön och det faktum att arbetsgivare, för att begränsa smittspridningen, uppmanats att uppmuntra till hemarbete där så är möjligt. I ärendet hos SRN yttrar Skatteverket att ett inköp av just inventarier som stadigvarande ska placeras i den anställdes hem inte kan ses som ett utlägg även om det vore naturligt att arbetsgivaren står för inköpet. Att sådana inventarier skulle särbehandlas nämns dock inte av Skatteverket i ovannämnda avsnitt av den rättsliga vägledningen. En grundläggande princip på momsområdet är att momsen inte ska bli en kostnad i en fullt ut momspliktig verksamhet. Med SRN:s synsätt uppkommer emellertid en inlåsningseffekt där momsen blir en kostnad även i det fall arbetsgivaren bedriver en fullt ut momspliktig verksamhet.

En fråga som inte prövas av SRN är om momslagens avdragsförbud för moms på inköp kopplade till stadigvarande bostad kan vara tillämpligt på inköpet av kontorsutrustning. Enligt momslagen råder nämligen ett absolut avdragsförbud för moms på kostnader som är kopplade till någons stadigvarande bostad, även om inköpet görs för en annars momspliktig verksamhet. Kanske hade arbetsgivaren bedömts sakna avdragsrätt på denna grund, om SRN hade ansett att inköpet utgjorde ett utlägg.

Då förhandsbeskedet är överklagat till HFD är sista ordet ännu inte sagt.

Har du frågor om moms på utlägg eller annars gällande avdragsrätten i verksamheten? Tveka inte att höra av dig till vår momsgrupp!

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *