Ingen skatt vid överföring av teckningsoptioner i samband med personaloptioner

Ingen skatt vid överföring av teckningsoptioner i samband med personaloptioner

tis 06 dec 2022

Skatterättsnämnden meddelade den 7 november ett förhandsbesked avseende beskattning där ett bolag planerar överföra teckningsoptioner som ett första steg i nyttjandet av en så kallad kvalificerad personaloption.

Reglerna om kvalificerade personaloptioner innebär att någon förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Vi har i tidigare blogginlägg skrivit om utvidgningen av reglerna om kvalificerade personaloptioner.

I det nu aktuella fallet hade Bolaget inrättat ett personaloptionsprogram enligt reglerna om kvalificerade personaloptioner.  Personaloptionerna gav innehavaren rätt att förvärva aktier i Bolaget efter en intjänandetid om tre år.

Bolaget är ett onoterat företag och hade därför inte möjlighet att säkra framtida leverans av aktier genom att inneha egna aktier. Istället kunde, vid tidpunkten för utnyttjandet av optionerna, leverans ske genom två olika alternativ. Antingen genom att Bolaget vederlagsfritt överlåter teckningsoptioner, som omedelbart nyttjas för förvärv av aktier i Bolaget, eller genom en riktad nyemission av aktier i Bolaget till innehavare av optionerna.

Samtliga teckningsoptioner hade tecknats av Bolaget.

Med anledning av personaloptionsprogrammet och de två möjliga alternativen för leverans ställde Bolaget två frågor till Skatterättsnämnden.

  1. Bolaget vill veta om en överföring av teckningsoptioner till optionsinnehavare medför att Bolaget ska ta upp marknadsvärdet av teckningsoptionerna som en skattepliktig inkomst.
  2. Bolaget vill veta om underlåtenhet att utnyttja teckningsoptionerna föranleder uttagsbeskattning.

Bolaget ansåg att det inte bör bli fråga om några beskattningskonsekvenser för Bolaget genom något av de två alternativen.

Skatteverket menade emellertid att vid överföring av teckningsoptioner till optionsinnehavare bör Bolaget beskattas som att avyttring skett till marknadspris. Någon beskattning blir dock inte aktuellt för det fall alternativet med nyemission väljs och teckningsoptionerna förfaller.

Skatterättsnämnden gjorde i detta fall bedömningen att inget av de angivna alternativen skulle medföra att Bolaget ska ta upp någon inkomst till beskattning.

Som stöd för sin bedömning i fråga 1 anförde Skatterättsnämnden bland annat att det måste beaktas att överföringen av teckningsoptionerna är ett inledande steg för utnyttjande av personaloptionerna. Ett sådant förfarande har redan prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) i HFD 2020 ref. 39 (läs vår tidigare kommentar till HFD:s dom här).

Nämnden konstaterade vidare att reglerna skulle bli mycket svårtillämpliga för de bolag som regelverket riktar sig till om detta förfarande inte skulle kunna omfattas av regleringen, vilket ansågs strida mot lagstiftningens syfte.

Avseende fråga 2 konstaterade nämnden att en underlåtenhet att nyttja teckningsoptioner inte innebär någon värdeöverföring från Bolaget. Inte heller förändras Bolagets ekonomiska ställning. Med beaktande av det nyss nämnda ansåg nämnden att någon grund för uttagsbeskattning inte förelåg i det aktuella fallet.

Möjligheten att säkra en framtida leverans av aktier till den anställde måste anses vara en central del i ett personaloptionsprogram. För onoterade bolag är just säkerställandet av den framtida leveransen något som är svårt att åstadkomma på andra sätt än genom teckningsoptioner, eftersom det i aktiebolagslagen finns ett uttryckligt förbud för onoterade bolag att förvärva och teckna sig för egna aktier.

Om förfarandet att säkra en framtida leverans av aktier skulle innebära att beskattningskonsekvenser för Bolaget, vilket är Skatteverkets uppfattning, skulle det innebära att reglerna om kvalificerade personaloptioner blir svåra att tillämpa för de bolag som reglerna riktar sig till, nämligen mindre, onoterade bolag.

Skatterättsnämndens förhandsbesked ligger helt i linje med den praxis som kom i samband med HFD:s dom från 2020. Från och med 1 januari 2022 har det dessutom förtydligats i lagtext att även rätten att förvärva en teckningsoption kan falla inom ramen för kvalificerade personaloptioner.

Om du funderar på att inrätta ett incitamentsprogram i ditt bolag, tveka inte att höra av dig till någon av våra skattejurister så hjälper vi dig!

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *