HFD följer EU-domstolen och slår fast att endast den som gjort ett momsavdrag kan bli skyldig att återföra avdraget genom jämkning

HFD följer EU-domstolen och slår fast att endast den som gjort ett momsavdrag kan bli skyldig att återföra avdraget genom jämkning

mån 28 jun 2021

I dom den 24 juni 2021, mål nr 4302-17 slår HFD fast att det genom EU domstolens dom den 26 november 2020, mål C787/18, är klarlagt att de svenska momsreglerna strider mot mervärdesskattedirektivet, och att det inte är möjligt att ålägga en köpare av en fastighet att återbetala en tidigare fastighetsägares avdragna ingående moms genom jämkning.  

Vi har i en tidigare artikel (läs denna här)  skrivit om Sögård Fastigheter AB nedan kallat ”bolaget”, som var frivilligt skattskyldigt för uthyrning av tre fastigheter som bolaget hade förvärvat under 2012. Även den tidigare ägaren hade varit frivilligt skattskyldig och hade under sin innehavstid gjort avdrag för ingående moms på grund av ombyggnadsåtgärder på fastigheten och utfärdade vid överlåtelse av fastigheten en s.k. jämkningshandling. Bolaget övertog således både jämkningsskyldigheten och den frivilliga skattskyldigheten vid förvärvet i överensstämmelse med svenska momsregler.

Mot bakgrund av EU- domstolens dom i mål C787/18 konstaterar HFD i sin dom den 24 juni att svenska momsregler strider mot artikel 188 i mervärdesskattedirektivet och att det inte är möjligt att ålägga den som har köpt en fastighet att återbetala en tidigare fastighetsägares avdragna ingående moms genom jämkning.

Skatteverket hävdade i målet att jämkningsskyldigheten i vart fall går över till köparen av en fastighet vid en verksamhetsöverlåtelse. Den frågan besvarades dock inte av EU-domstolen i mål C787/18 och HFD konstaterar att det därmed fortfarande inte är klart om direktivet tillåter att jämkningsskyldigheten förs över vid en verksamhetsöverlåtelse. Vi kan anta att Skatteverket kommer att vidhålla sin uppfattning att jämkningsskyldigheten går över till köparen vid en verksamhetsöverlåtelse.

Mot bakgrund av utgången i målet kan det uppkomma situationer – i vart fall då det inte är fråga om verksamhetsöverlåtelser – då varken säljare eller köpare kan krävas på den tidigare avdragna momsen. Det är därför av yttersta vikt att säljaren säkerställer att en korrekt jämkningshandling upprättas så att säljaren inte kan krävas på momsåterbetalning till följd av en köpares ändrade användning av en fastighet.

Har du frågor om hur din situation ska bedömas efter HFD:s dom är du välkommen att kontakta oss på Mazars Skatt. 

Mazars Momsgrupp

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.